הוצאת דיבה

תוכן עניינים

 

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, משתמש במונח לשון הרע, ולא במונח הוצאת דיבה. ניתן לומר שההבדל בין המונחים הללו הוא שהמונח לשון הרע כולל בתוכו כל דבר רע שנאמר על אדם, בין אם מדובר בשקר ובין אם מדובר באמת, בעוד הוצאת דיבה מתייחסת אך ורק לאמירות שקריות.

 

בין תביעה על הוצאת דיבה לתביעה על לשון הרע

כאמור לעיל, החוק בוחר להשתמש במונח "לשון הרע" ולא "הוצאת דיבה", ומכאן שאפשר לתבוע אדם המפרסם לשון הרע גם אם מדובר בדברי אמת. אולם כשאנו מדברים על תביעות דיבה הכוונה היא לתביעות בגין פרסום דברי שקר בלבד.

על מנת לתבוע אדם בגין הוצאת דיבתו של אדם אחר צריך שיתקיימו מספר תנאים בסיסיים:

 

תנאי ראשון: קיומה של דיבה

התנאי הראשון הוא כמובן עצם קיומה של הוצאת דיבה כנגד הנפגע. דיבה היא פרסום דבר העלול להשפיל, לבזות, לשימו ללעג ולקלס בעיניי הבריות או לפגוע במשלח ידו של אותו אדם, והוא אינו אמת.

 

תנאי שני: פרסום

בדומה לכל תביעת לשון הרע גם במקרה הספציפי של תביעת דיבה אין זה די שהדברים הפוגעים ייאמרו, אלא ישנה גם דרישת הפרסום. ייראו דברים כמפורסמים אם הגיעו לידי ידיעתו של אדם אחד לפחות זולת הנפגע.

 

תנאי שלישי: כוונה לפגוע

תנאי הכוונה צריך להתקיים רק במקרה בו מעוניינים בקיומו של הליך פלילי כנגד המפרסם, או במקרה בו התובע מעוניין בפיצוי ללא הוכחת נזק גבוה יותר בהליך האזרחי.

 

הגורמים החשופים לתביעה

ישנם מספר גורמים שניתן לתבוע בגין פרסומה של דיבה, והדבר תלוי באופן פרסומה:

 

מקרה ראשון: פרסום רגיל

הגורם הראשון והברור מאליו הוא המפרסם. אליו ניתן לבוא בכל מקרה בטענות, והוא נושא באחריות, הן פלילית והן אזרחית.

 

מקרה שני: פרסום בכלי תקשורת

כאשר דבר הדיבה מתפרסם באמצעי תקשורת רואים הן באדם שהביא את הידיעה, הן בעורך אמצעי התקשורת והן בגורם שאישר את הידיעה כאחראיים למעשה, הן מבחינה פלילית והן מבחינה אזרחית. האחראי על אמצעי התקשורת נושא אך ורק באחריות אזרחית.

 

מקרה שלישי: הדפסת דבר הדיבה בדפוס

כאשר דבר הדיבה מודפס בבית דפוס גם בעל המקום וגם מי שמוכר את אותו דבר דיבה נושאים הן באחריות פלילית והן באחריות אזרחית לפרסום. עם זאת, אם לא ידעו ולא היו חייבים לדעת שמדובר בדבר דיבה אין הם נושאים באחריות כלל.

 

הוצאת דיבה – הגנות

הגנות הן טענות שמעמיד החוק לרשותו של הנתבע בתביעת דיבה, חוק איסור לשון הרע כולל מספר הגנות שכאלה. עם זאת, לא כל ההגנות המשמשות בתביעת לשון הרע כללית עשויות להיות לעזר בתביעת דיבה.

כך למשל לא תעמוד לטובת הנתבע במשפט דיבה אחת מן ההגנות הבסיסיות ביותר במשפטי לשון הרע – הגנת "אמת דיברתי". "אמת דיברתי" מעניקה הגנה מפני תביעת לשון הרע במקרה בו הפרסום היה אמת והיה עניין ציבורי בהפצתו.

עם זאת, גם בתביעת דיבה יכולות לעמו לנתבע הגנות אחרות כמו הגנת "פרסומים מותרים או הגנת "תום הלב".

 

נטל ההוכחה

חשוב להדגיש שבמקרה של תביעת דיבה כל שעל הנפגע לעשות הוא להוכיח שאכן פורסם לשון הרע, ובמידת הצורך להוכיח שנעשה לו נזק או את כוונת המפרסם. לאחר מכן נטל ההוכחה עובר לנתבע, שעשוי לנסות להוכיח שמדובר בדברי אמת.

במקרה כזה רשאי כמובן התובע להביא ראיות התומכות בגרסתו שהדברים שפורסמו היו דברי שקר, וכך לנסות להפריך את טענתו של הנתבע.

 

סעדים בתביעת דיבה

בתביעת דיבה ניתן לבקש סעדים שונים ומגוונים, והכל בהתאם לרצונו של התובע ולנסיבות המקרה. נעמוד על הסעדים האפשריים:

 

סעד ראשון: פיצוי כספי

הסעד הראשון הוא כמובן פיצוי כספי. ניתן לתבוע פיצוי כספי עם הוכחת נזק, ואז גובה התביעה המקסימלי יעמוד על סכום הנזקים שנגרמו לתובע, וניתן לתבוע פיצוי כספי ללא הוכחת נזק, ואז גובה התביעה המקסימלי יעמוד על 50,000 ₪ במקרה בו לא הייתה כוונה לפגוע, ו-100,000 ₪ במקרה בו הוכחה כוונה לפגוע.

 

סעד שני: צו איסור הפצה או החרמה

בית המשפט רשאי להוציא צו המורה על איסור הפצתו של דבר הדיבה, ואף לצוות על החרמת העותקים, גם אלו הנמצאים בידיי צדדים שלישיים. צו כזה יכול שיהיה צו זמני, עד שיסתיים הבירור בהליך, ויכול שיהיה צו קבוע.

 

סעד שלישי: צו פרסום תיקון או הברה

סעד שלישי שיש באפשרות התובע לבקש הוא צו בדבר פרסום תיקון או הבהרה לדברים שנאמרו. צו זה יכול גם הוא להינתן כצו ביניים, אם הנאשם הודה כבר במהלך ההליך שהדברים שפורסמו, כולם או חלקם, הם דברי לשון הרע או דיבה.

את האופן, המידה והדרך בו תפורסם הבהרה כזאת קובע בית המשפט, ואין הוא מחויב לקבוע שהדבר יובהר דווקא בדרך בה פורסם.

 

שיקולי בית המשפט בפסיקה

כאמור לעיל, ניתן לבקש בתביעת דיבה סעד כספי, כזה שכולל הוכחת נזק וכזה שאינו כולל הוכחת נזק. במקרה כזה בית המשפט רשאי לפסוק את סכום הפיצוי על פי שיקול דעתו, כל עוד הדבר מסתדר עם המסגרת החוקית הקיימת.

ישנם מספר שיקולים עיקריים החוזרים על עצמם בבוא בית המשפט לפסוק פיצוי בתביעת דיבה:

 

שיקול ראשון: סוג הפרסום

החוק עצמו אינו מייחס לכאורה חשיבות לאופן בו פורסמו הדברים, וכל עוד הגיע דבר הדיבה לאוזנו של אדם נוסף נוצרת עוולה נזיקית ועבירה פלילית.

עם זאת, בפסיקת הפיצוי בתביעה כזאת בהחלט יש לסוג הפרסום משמעות, שכן אין דומה פרסום במהדורת החדשות בפריים טיים לפרסום בבלוג צדדי ברחבי הרשת מבחינת הנזק שנעשה לתובע.

 

שיקול שני: כוונת המפרסם

כאמור לעיל, כוונת המפרסם משמעותית בעיקר כאשר התובע חפץ בפיצוי ללא הכוח נזק, שאז תקרת הפיצוי גבוהה יותר במקרה בו המפרסם התכוון לפגוע. עם זאת, לכוונת המפרסם עשויה להיות השפעה גם לגובה הפיצוי שיפסוק בית המשפט.

 

שיקול שלישי: הנזקים

שיקול מרכזי המנחה את בית המשפט בבואו לפסוק פיצויים בתביעת דיבה הוא כמובן שיקול הנזקים שנגרמו לתובע, אחרי הכול מטרתו העיקרית של ההליך האזרחי הוא להשיב את מצבו של הנפגע לקדמותו.

יש לקחת את הדבר בחשבון במיוחד בתביעות עם הוכחת נזק, אך השיקול הזה נכנס לחישוב גם במקרה של תביעת פיצוי ללא הוכחת נזק, וזאת מתוך נקודת הנחה שככל שיותר אנשים נחשפו לדיבה כך הנזק שנעשה יותר גדול, גם אם הוא לא ניתן ממש לכימות.

 

שיקול רביעי: חופש הביטוי מול הזכות לשם טוב

בתביעות דיבה, ובכל תביעת לשון הרע, עומדים על כף המאזניים שני ערכים מרכזיים בכל חברה דמוקרטית. מן הצד האחד חופש הביטוי, ומן הצד השני הזכות לשם טוב.

בבוא בית המשפט לפסוק פיצויים בתביעות דיבה עליו לנסות ולאזן בין הזכויות הללו, ולקבוע לאן הכף נוטה יותר במקרה הזה. ניתן לומר שככלל, כאשר מדובר בתביעת דיבה ייטה בית המשפט לכיוון הזכות לשם טוב, בשל העובדה שהדברים שפורסמו הם דברי שקר וכזב.

לייעוץ ראשוני בנוגע לתביעות דיבה פנו לעו"ד יוני לוי, עו"ד מומחה לתביעות לשון הרע.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן