סיכויי ההצלחה של תביעת לשון הרע

תוכן עניינים

הגישה הכלכלית למשפט קובעת כי לא בכל מקרה ומקרה יש להגיש תביעת לשון הרע. אחד מהשיקולים המרכזיים בעת בחינת הכדאיות של הגשת תביעת לשון הרע הוא האם ראוי וכדאי להגיש תביעת לשון הרע בהתבסס על הנסיבות והראיות הקיימות בתיק. מיומנותו של עורך דין לשון הרע היא ביכולת הערכת סיכויי ההצלחה של התביעה תוך הצגת מכלול הנתונים בפני הלקוח בכדי שיוכל לקבל את ההחלטה הנבונה ביותר בנסיבות העניין.

 

השלבים לבחינת סיכויי ההצלחה של תביעת לשון הרע

מודל הערכת סיכויי ההצלחה של תביעת לשון הרע מחולק לארבעה שלבים שונים ואלו למעשה גם השלבים שבית המשפט בודק באמצעותם את התביעה.

ואלו הם ארבעת השלבים:

 

השלב הראשון: האם זה לשון הרע?

בית המשפט בוחן את משמעות הביטוי לפי משמעותו האובייקטיבית והאם הביטוי מהווה "לשון הרע" על פי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965.

בהיקשר הזה המשמעות של הביטוי נלמדת על ידי בחינת השאלה כיצד המפרסם התכוון או כיצד הנפגע הבין את הפרסום אלא כיצד האדם הסביר היה מפרש את הביטוי שנאמר בנסיבות העניין.

הבחינה האובייקטיבית נעשית על ידי ניתוח המובן הפשוט של הביטוי וכן באמצעות ההקשר שהביטוי נאמר בו או באמצעות המשמעות המוסקת (מלשון מסקנה) ממנו.

התובע יכול גם להוכיח את תביעתו באמצעות ההוכחה כי הנסיבות החיצוניות לביטוי הפוגעני מתכוונות או עלול להתכוון לתובע עצמו.

כך לדוגמא, ובהתאם לסעיף 3 לחוק, העובדה כי שמו של אדם אינו מוזכר במפורש בפרסום לשון הרע אינה מכשיל את הוכחת התביעה על ידי התובע. יתרה מכך, אין להוכיח כי הפרסום התכוון בפרסום לנפגע אלא די להוכיח כי הפרסום 'עלול' להתפרש כמתייחס אל התובע בעיניו של האדם הסביר.

עורך דין לשון הרע המתמחה בתחום יידע לנתח את הביטוי בהתאם לפסיקת בית המשפט בכדי להעניק הערכת האם הביטוי מהווה לשון הרע בעיניו של האדם הסביר, הן על ידי מובנות הרגיל של הביטוי והן באמצעות המסקנה הנלמדת ממנו.

 

השלב השני: האם פורסם לאחר?

לאחר קביעה כי הביטוי מהווה לשון הרע, נבחן האם אופן אמירתו של הביטוי מהווה "פרסום", לפי המבחנים הקבועים בהוראות ס’ 2 לחוק.

יש לבחון האם אופן אמירת הביטוי מהווה "פרסום" על פי סעיף 2 לחוק. ראשית יאמר כי פרסום יכול להיעשות בכתב, בעל פה, בדפוס או בכל אמצעי אחר.

התנאי לקיומו של רכיב "הפרסום" הוא בכך שעל התובע להוכיח כי הפרסום היה מיועד לידי מי שאינו הנפגע. כמו כן, במידה והאדם הפוגע הוציא לשון הרע בפני הנפגע בלבד ואח"כ חזר על הביטוי הפוגע באוזני אדם אחר מלבד הנפגע, יראו בכך "פרסום" לעניין סעיף 2 לחוק איסור לשון הרע.

וגם, אין חשיבות אם הפרסום הגיע ברשלנות או בטעות לאדם אחר זולת הנפגע.

אם כך, קיימים שני תנאים מצטברים להוכחת "פרסום":

 1. יש להוכיח הפרסום יועד לאדם אחר מלבד הנפגע.
 2. יש להוכיח כי הפרסום אכן הגיע לידי אדם אחר.

 

השלב השלישי: ההגנות הקבועות בחוק

בדיקת קיומה של אחת מההגנות הקבועות בחוק מפני אחריות בגין פרסום לשון הרע, כגון: פרסום מותר (סעיף 13 לחוק), הגנה מאחריות פלילית או אזרחית (סעיפים 14-15 לחוק).

עד עתה בחנו האם הביטוי המדובר מהווה "לשון הרע" על פי סעיף 1 לחוק והאם פרסום הביטוי הוכח כהלכה על פי סעיף 2 לחוק.

ככל והמסקנה אליה הגענו היא חיובית ואכן מדובר ב'פרסום לשון הרע', בשלב השלישי יש לבדוק האם ישנה היתכנות להחלת ההגנות המפורטות בסעיפים 13 – 15 לחוק אשר התקיימות אחת מהן תביא לשלילת אחריותו של המפרסם לפרסום.

שלבי בחינת התקיימות ההגנות מאחריות לפרסום לשון הרע נעשה באופן הבא:

 

שלב א' – לשון הרע ופרסום

יש לבחון האם הביטוי עונה להגדרת "לשון הרע" ודרך פרסומו עונה להגדרת המונח "פרסום".

 

שלב ב' – פרסום מותר

ככל וכן, יש לבדוק האם הביטוי מהווה את אחד הפרסומים המותרים על פי סעיף 13 לחוק.

 

שלב ג' – אמת בפרסום ועניין ציבורי

ככל ולא, יש לבדוק האם הפרסום מוגן בהתאם לאמות המידה הקבועות בסעיף 14 לחוק. בכדי ליהנות מההגנה המוצעת בסעיף 14 יש להוכיח שני תנאים מצטברים: יש להוכיח אמת בפרסום ועניין ציבורי שבפרסום.

 

שלב ד' – תום לב

ככל ולא, יש לבדוק האם הפרסום מוגן מאחריות בשל תום ליבו של המפרסם בהתאם לאחת מהחלופות המפורטות בסעיף 15 לחוק בשילוב הוראות סעיף 16 לחוק לעניין חזקת תום הלב.

עבודתו של עורך דין לשון הרע מקבלת משנה חשיבות בחלק הזה שכן בחינת הנסיבות והראיות וניתוחן כהלכה יכולים להשפיע רבות על סיכויי ההצלחה של התביעה או ההגנה לפי העניין. כך לדוגמא, פרשנות נכונה של ביטוי וסיווגו כעובדה או כדעה ישפיע השפעה דרמטית על ההגנה אשר עשויה לעמוד לצד המפרסם.

 

השלב הרביעי: בחינת הפיצוי לתובע

יש לבחון את הסעדים והפיצויים המגיעים לתובע, ובין היתר בחינת האפשרות להפחתה בפסיקת הפיצויים, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק.

 

השיקולים של העורך דין בעת בחינת סיכויי ההצלחה של תביעת לשון הרע

תפקידו של עורך דין לשון הרע הוא לבחון, בחינה מדוקדקת, את כל חומר הראיות תוך מתן הסבר מפורט ללקוח אודותיהם ופירוט השיקולים של "בעד" ו-"נגד" לכל אחד מהרצונות והמטרות של התובע לשם קביעת אסטרטגית פעולה נכונה בעת הגשת תביעת לשון הרע. אלו הם מקצתם של השיקולים של עורך דין לשון הרע לשקול עם הלקוח:

 • מהי מטרתו של הלקוח ומה הסיכויים (או האפשרות אם בכלל) להשיג מטרה זו?
  דוגמאות למטרות נפוצות:

  1. האם המפרסם יפרסם פרסום חדש במטרה לטהר את שמו של הנפגע?
  2. האם הנפגע מעוניין בפיצוי כספי שיהווה סעד לפגיעה בשמו הטוב?
  3. האם הנפגע מעוניין למסור תגובה שתטהר את שמו?
  4. האם הנפגע מעוניין לקבל פסק דין שיהווה חותמת לשמו הטוב?
  5. האם הלקוח נדרש לצו מניעה זמני לשם הפסקת הפגיעה המיידית בשמו הטוב?

 

 

מקרים בהם יינתן סעד כספי בגין פרסום לשון הרע

ידוע כי ניתן לקבל סעד כספי ללא הוכחת נזק עד לסך של כ-140,000 ₪ בהנחה והוכח כי פרסום עלול להוות 'לשון הרע' כנגד הנפגע.

דוגמאות לגובה הפיצוי שנפסק בגין הגשת תביעות בעילת פרסום לשון הרע, ניתן למצוא כאן.

יחד עם זאת, יש להבין האם הביטוי שפורסם מזכה בקבלת פיצוי הולם ולעתים הפיצוי החזוי לאור היקף הפגיעה מייתר את הרצון, מבחינה כלכלית, לתבוע סעד כספי.

ישנם מספר שיקולים שיש לשקול בכדי להעריך את גובה הפיצוי ההולם ואלו הם מקצתם:

 • כמות החשיפה של הפרסום הפוגע
 • מהו הפרסום המהווה 'לשון הרע'?
 • מהי החומרה של הפגיעה?
 • מהו מעמדו של הנפגע ומהי מידת הפגיעה בו?

לאחר שעורך דין לשון הרע העריך את גובה הפיצוי החזוי יש להביא גם בחשבון את עלויות המשפט שמתווספות לכל תביעה משפטית, כגון: אגרת בית משפט, שכר טרחת עורך דין וכיו"ב וזאת לשם קבלת תמונה מדויקת.

 

הבנת הרצונות והמטרות של הצד השני לתביעה

נקודה נוספת חשובה מאוד לציון והיא הבנת הרצונות והמטרות של הצד השני לתביעה, התובע או הנתבע לפי העניין. על עורך דין לשון הרע לבחון את הטענות שלכם ביחס לתביעה אך גם לבחון את טענותיו של הצד השני, הן לשם קבלת התמונה המלאה והן עבור הערכת מהימנה ככל הניתן של סיכויי התביעה.

 

לסיכום

מטרתו של המאמר הנוכחי הוא לספק נקודות למחשבה שיהיו לעזר בעת בחינת סיכויי ההצלחה של תביעת לשון הרע. ההחלטה הנכונה מבוססת על רצונו של הלקוח לאחר בחינת השיקולים "בעד" ו"נגד" בשיתוף ובהיוועצות עם עורך דין לשון הרע להגשת התביעה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

עורך דין יוני לוי
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן