חיוב שכן בהוצאות בניית גדר הפרדה

תוכן עניינים

בניית בית קרקע מהווה חלום עבור משפחות רבות בישראל. כחלק מאותו חלום, מבקשות אותן משפחות ליצור לעצמן את חלקת האלוהים הפרטית שלהן שתהווה עבורן מקום מקלט מבודד ופרטי. ההגעה אל הפרטיות המיוחלת עוברת דרך בניית גדר הפרדה אשר תפריד בין בית המשפחה לבין בתים ומגרשים שכנים.

בעקבות כך, עולות שאלות רבות אשר לעתים אף מייצרות סכסוכים רבים בין שכנים ביחס לאותה גדר ההפרדה. בין השאלות הנפוצות ניתן למצוא:

  • האם אדם זכאי להציב גדר הפרדה בין המגרש שזה עתה רכש לבין מגרש שכן?
  • על מי האחריות לשאת בעלות ההקמה של גדר ההפרדה?
  • היכן תמוקם גדר ההפרדה ובאיזה אופן?

על שאלות הללו ועוד אנסה לענות במאמר זה.

 

חיוב שכן בגדר הפרדה

הדרישה לבניית גדר הפרדה בין מגרשים שכנים ותשלום החזר הוצאות נשען לרוב על סעיף 49 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 הקובע:

"(א) קירות, גדרות, עצים ומחוברים וכיוצא באלה הנמצאים במיצר של מקרקעין שכנים (להלן- מחוברים שבמיצר), יראום כנכסים בבעלות משותפת של בעלי המקרקעין השכנים, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

(ב)  מחוברים שבמיצר רשאי כל אחד מבעלי המקרקעין להשתמש בהם למטרה שלשמה הוקמו, וחייב הוא להשתתף בהוצאות הדרושות כדי להחזיקם במצב תקין לפי שיעור שהוסכם ביניהם, ובאין הסכם כזה – בחלקים שווים, זולת אם מידת השימוש בהם הייתה שונה".

 

סעיף 49 לחוק המקרקעין

סעיף 49 לחוק המקרקעין קובע כי קירות ו/או גדרות וכיוצא בזאת הנמצאים בין שני מגרשים סמוכים – ייחשבו כמקרקעין בבעלות משותפת של בעלי המגרשים השכנים. הסעיף עוד עוסק בשאלת אופן חלוקת שיעור ההשתתפות של בעלי המקרקעין הגובלים בעלות ההחזקה והשמירה של גדר ההפרדה.

מקריאת סעיף 49 לחוק המקרקעין שלעיל נראה כי החובה המוטלת על בעלי מגרשים שכנים היא לשאת בחלקים שווים, אלא אם נקבע אחרת, בהוצאות ההחזקה והשמירה של גדר ההפרדה אך יודגש כי אין התייחסות מפורשת לעניין החובה לשאת בהוצאות ההקמה.

אמנם, סעיף זה מתייחס להשתתפות בעלויות תחזוקתה של גדר ההפרדה ולא בעלויות הקמתה, אך יחד עם זאת במקרים מסוימים ניתן להקיש ממנו גם לעניין עלויות ההקמה.

 

מיקום גדר ההפרדה בין מגרשי השכנים

כאמור בהוראות סעיף 49 לחוק המקרקעין, יש להקים את גדר ההפרדה במיצר שבין המגרשים השכנים.

התנאי הראשון שעל התובע השתתפות בהקמת גדר הפרדה הוא כי גדר ההפרדה נבנתה ו/או עתידה להיבנות במיצר של המגרשים הגובלים. תנאי זה ניתן לקיים באמצעות המצאת חוות דעת מומחה ו/או באמצעות מתן עדות של מודד מוסמך לפיה הגדר היא "מחובר שבמיצר" ובכך לבסס את טענת התובעים כהלכה וכנדרש על פי החוק והפסיקה.

יש לשים לב למספר נקודות:

  • אין בעובדה כי גדר הפרדה ממוקמת כבר בין מגרשים סמוכים בכדי לבסס ו/או להפריך את הטענה כי מדובר ב"מחובר שבמיצר".
  • ככל ועסקינן במגרשים שטרם בוצע עבורם רישום בלשכת רישום המקרקעין אזי הדרישה כי בעל מקצוע יאשר כי גדר ההפרדה מהווה 'מחובר שבמיצר' מקבלת משנה תוקף.
  • יש לוודא כי הדרישה לשאת בעלות גדר ההפרדה צריכה להיות בעת הקמת הגדר ומאת הבעלים הנוכחי של בעל המגרש השכן. ככל ובעתיד זהות השכן תשתנה אזי לא ניתן יהיה לדרוש את חלוקת נטל בהוצאת הקמת גדר ההפרדה שכבר קיימת בשטח ומהווה חלק מ'ממכר' אותו רכש השכן החדש.

 

כאשר השכן הקים גדר הפרדה בלי שקיבל את אישורי קודם לכך

לעתים מחליט שכן על דעת עצמו להקים גדר שתפריד בין הבית הפרטי שלו לבין הבית השכן. לעתים אף תוך השתלטות על חלק מהשטח שאינו בבעלותו. במקרה בו טיפל משרדנו, שכן השתלט תוך כדי בניית גדר ההפרדה על מספר מטרים השייכים לשכנו, כמובן מבלי שקיבל את הסכמתו לכך.

 

קביעת החוק

מעבר לאמור לעיל, ובהתאם לסעיפים 21 ו -22 לחוק המקרקעין, בעל מקרקעין נדרש לבקש את סילוקה המלא של גדר ההפרדה שנבנתה שלא בהסכמתו בתוך שישה חודשים מיום הבנייה שלה. ככל ובעל המקרקעין לא יעשה כן, עליו לשאת במחצית עלות הבנייה, שכן רואים אותו כמי שהסכים לקיומה במקרקעיו.

ראו להלן את נוסח סעיפים 21 ו-22 לחוק המקרקעין הרלוונטיים לענייננו:

  1. (א)      הקים אדם מבנה או נטע נטיעות (להלן – הקמת מחוברים) במקרקעין של חברו בלי שהיה זכאי לכך על פי דין או לפי הסכם עם בעל המקרקעין, הברירה בידי בעל המקרקעין לקיים את המחוברים בידו או לדרוש ממי שהקים אותם (להלן – המקים) שיסלקם ויחזיר את המקרקעין לקדמותם.

                    (ב)      בחר בעל המקרקעין לקיים את המחוברים בידו, עליו לשלם למקים את השקעתו בשעת הקמתם או את שוויים בשעת השימוש בברירה לפי סעיף קטן (א), לפי הפחות יותר.

              […]

  1. לא בחר בעל המקרקעין באחת הדרכים האמורות בסעיף 21(א) תוך ששה חדשים לאחר שקיבל מהמקים דרישה בכתב לבחור, יראו אותו כמי שבחר לקיים את המחוברים בידו."

 

הדין בשימוש השכן בגדר ההפרדה ללא תשלום על הקמתה

הוראות הדין הישראלי (שמקורו במשפט העברי) קובעות כי אדם אשר נהנה תוך קבלת טובת הנאה, נכס או שירות מבלי ששילם על כך, חייב להשיב את ה'זכייה' ואם הדבר לא ניתן אזי לשלם לו את שוויה.

לפיכך, במקרה בו אדם מקים גדר הפרדה בין שטחו לבין השטח של שכנו ואותו שכן עושה שימוש באותה גדר (לדוגמא תולה עליה עציצים) אזי הוא נדרש לשאת במחצית (אם לא נקבע אחרת בהסכם) עלויות הקמת גדר ההפרדה.

מקרה זה מתבסס על הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט- 1979 (להלן: חוק עשיית עושר ולא במשפט). סעיף 1(א) לחוק האמור קובע כי:

 

                    "מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן – הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן – המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויה".

 

הדין בהקמת גדר ההפרדה מסיבה בטיחותית

לדוגמא, לשם מניעת הידרדרות אדמה

בהתאם לפסיקת בית המשפט, בעלי המקרקעין נדרשים הוצאה הנדרשת לאחזקת המקרקעין במצב תקין ולפיכך שני השכנים יצטרכו לשאת בעלויות באופן שווה ומשכך באם יש בהקמת גדר הפרדה בכדי למנוע סכנה בטיחותית (כדוגמת הידרדרות אדמה) אזי על השכנים לשאת בעלויות אחזקת המקרקעין באופן שווה.

 

לסיכום

השאלה האם אדם יכול לחייב את שכנו בהוצאות בניית גדר הפרדה הינה שאלה מורכבת אשר דורשת הבנה והתמצאות בהוראות הדין השונות ומשכך מומלץ כי כל פעולה תעשה בשיתוף ובליווי עו"ד המתמחה בתחום ובכך ניתן יהיה לחסוך סכום ניכר של שקלים ועוגמת נפש רבה.

בכל מקרה, כל מסע אל עבר בניית גדר הפרדה משותפת תחל בהכנת הסכם מראש ובכתב בו יסכמו השכנים את הנושא ובפרט את שאלת אופן חלוקת עלות בניית הגדר בניהם. בנוסף, חשוב לוודא כי גדר ההפרדה אכן תיבנה כ'מחובר במיצר' תוך קבלת כלל האישורים מהוועדה לתכנון ולבנייה.

הכותב הינו עו"ד המתמחה בתחום המקרקעין.

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

עורך דין יוני לוי
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן