העברה אגב גירושין

תוכן עניינים

העברה אגב גירושין של דירה או כל נכס מקרקעין אחר שנמצא בבעלות משותפת של שני בני הזוג נעשית במסגרת הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין או במסגרת התדיינות משפטית בין הצדדים. העברת הזכויות שנעשית בין בני הזוג עצמם או לילדיהם המשותפים אינה נחשבת 'עסקה במקרקעין' ולכן לא נדרש לשלם בגינה מס שבח או מס רכישה ובלבד כי הסכם הגירושין נוסח כהלכה בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

 

פירוש שיתוף בין בני זוג

העברה אגב גירושין זו פעולה שנעשית במסגרת פירוק שיתוף בין בני זוג ביחס לנכסיהם המשותפים.

כחלק מהסכם הגירושין, יש לבצע פירוק שיתוף בין בני הזוג ביחס לכלל נכסיהם המשותפים. נכסים שניתנים להפרדה ומימוש, כגון נכסי מקרקעין, ימכרו ו/או יועברו לאחד מבני הזוג או לצדדים שלישיים והתמורה תחולק בין בני הזוג בהתאם ליחס החלוקה שיקבע בניהם. נכסים שאינם ניתנים לפירוק, כגון מיטלטלין למיניהם, תבוצע חלוקה בין בני הזוג שכן פירוק אינו אפשרי במקרה הזה.

חוק יחסי ממון שקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג במסגרת הליך הגירושין, נכנס לתוקף בתחילת שנת 1974 ולמעשה ביצע הפרדה בין זוגות שנישאו לפני שנת 1974 ואלו שלאחריה.

 

זוגות שנישאו לפני שנת 1974

זוגות שנישאו לפני ה-01/01/1974, חלה לגביהם חזקת השיתוף, ובלבד כי לא נחתם הסכם ממון לפני הנישואין או אחריהם. כמו כן, החזקה חלה על זוגות ידועים בציבור שהוכח כי קיימת כוונת שיתוף לגביהם.

חזקת השיתוף קובעת כי בני זוג שניהלו אורח חיים תקין תוך גילוי מאמץ משותף לצבירת הרכוש ולהחזקתו, אזי כלל הנכסים שנצברו במהלך חייהם המשותפים יהיו בבעלות משותפת של בני הזוג.

חשוב להדגיש כי חזקת השיתוף חלה על כל נכס בעל ערך כלכלי. אולם, נכסים שנתקבלו בירושה או במתנה או שנצברו לפני הנישואין על ידי אחד מבני הזוג לא תחול לגביהם חזקת השיתוף וזאת למעט מקרים בהם הוכח כי ניתנה הסכמה, מפורשת או במשתמע, כי חזקת השיתוף תחול גם במקרה כאמור על נכסים מן הסוג הזה.

ניתן לכפות את חזקת השיתוף במועד הגירושין או במועד הפסקת השיתוף הכלכלי בין בני הזוג על ידי הגשת בקשה לפירוק שיתוף.

 

זוגות שנישאו לאחר שנת 1974

במקרה בו זוגות נישאו לאחר שנת 1974, יחול לגביהם ההסדר הקבוע בחוק יחסי ממון שנועד להחליף את חזקת השיתוף שנקבעה באמצעות פסיקה של בית המשפט.

חוק יחסי ממון קובע כי תתבצע חלוקה שווה בין בני זוג בעת גירושין של נכסים משותפים שנצברו במהלך חיי הנישואין. ישנם מספר יוצאי דופן ואלו הם: נכסים שנצברו לפני הנישואין, נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה, וכן גמלה שמשולמת בגין פציעה או מוות.

חוק יחסי ממון לא יחול במקרה של הסכם ממון בין הצדדים, והוראות הסכם הממון יחייבו את הצדדים.

איזון המשאבים שמבוצע במסגרת הזו נערך בעת הליך הגירושין ובעקבותיו.

 

המונח 'אגב גירושין'

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי העברת זכויות 'אגב גירושין' לאחד מבני הזוג או לילדיהם המשותפים לא נחשבת 'עסקה במקרקעין' ומשכך לא קמה חובת דיווח או חובת תשלום מס וזאת גם אם ניתנה תמורה לאחד מבני הזוג בעבור העברת הזכויות.

העברת זכויות אגב גירושין נעשית לאחר מתן פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה אשר מאשר את הסכם הגירושין.

המונח 'הסכם גירושין' טומן בחובו מספר סיטואציות שבהתקיימותן ניתן לבצע העברת זכויות בין בני הזוג או ילדיהם המשותפים במהלך הליכי גירושין.

אלו הן הסיטואציות: גירושין בין אשי ואישה נשואים, התרה של הסכם נישואים אזרחי, קיומו של הסכם ממון שניתן במהלך הליך הגירושין בין בני הזוג, הסכם פרידה בין ידועים בציבור (לרבות ידועים בציבור בני אותו מין) וכיוצא בזה.

חשוב להדגיש כי הדרישה היא כי פסק הדין יעסוק בחלוקת הרכוש בין בני הזוג ואין חובה כי יעסוק בשאר ענייני הגירושין כמו מתן גט וכיו"ב.

הסכם הגירושין צריך לכלול התייחסות מפורשת להעברת הזכויות 'אגב גירושין' בכדי שניתן מכוחו להביא להעברת הזכויות בפועל.

 

תשלום מס ע"י מקבל הזכויות

העברת זכויות במקרקעין אגב גירושין אינה מהווה 'עסקה 'מקרקעין' ולכן לא חל בגינה חובה לתשלום מס. יחד עם זאת, לא מדובר בהענקת פטור מתשלום מס אמיתי אלא בדחיית תשלום המס עד למועד מכירת או העברת הזכויות על ידי מקבל הזכויות.

 

יום הרכישה ושווי הרכישה

מקבל הזכויות יכנס לנעלי מעביר הזכויות לעניין קביעת יום הרכישה ושווי הרכישה כך שאלו ייקבעו בהתאם ליום ושווי הרכישה של מעביר הזכויות.

אם כן, ניתן לומר כי בעת העברת או מכירת הנכס על ידי מקבל הזכויות יחול תשלום מס שבח על כל התקופה מעת רכישת המקרקעין (ולא ממועד קבלת הזכויות במסגרת הסכם הגירושין) ועד למכירה.

 

עקרון רציפות המס

עקרון רציפות המס קובע כי תקופת השבח לעניין חישוב מס השבח חלה ממועד רכישת המקרקעין על ידי מעביר הזכויות וזאת עד למועד שבו מקבל הזכויות מוכר את הזכויות לצד ג'.

עקרון רציפות המס קובע כי אין באירוע של 'העברה אגב גירושין' בכדי לקטוע את רציפות המס לעניין חישוב מס השבח.

בין אם הוסכם בין בני הזוג על תשלום תמורה בגין העברת הזכויות ובין אם לאו, יוצא כי בעת העברת הזכויות לא קמה חובה לתשלום מס כאמור אך ברגע שמקבל הזכויות ימכור את הזכויות יהיה עליו לשאת בתשלום מס השבח במלואו, לרבות בתקופת השבח לפני קבלת הזכויות ובגין חלקו של מעביר הזכויות. דהיינו, כל הרווח (השבח) שנוצר ונוסף במהלך התקופה שהחזיק בנכס מעביר הזכויות ימוסה וישולם ע"י מקבל הזכויות במועד מכירת המקרקעין  על ידו.

בהתאם לכך, בטרם עריכת הסכם גירושין וסיכום תנאיו, יש להיוועץ עם עורך דין שמתמחה בדיני מקרקעין בכדי לבצע תכנון מס אופטימאלי.

באמצעותו, יש לקבוע תנאים בתוך הסכם הגירושין עצמו שישקפו חלוקה שווה בנטל תשלום מס השבח שנצבר במהלך ההחזקה המשותפת של בני הזוג בנכס. לדוגמא, קביעה מפורשת כי מעביר הזכויות יישא בנטל תשלום כלשהו מתשלום מס השבח בעתיד וכיוצא בזה.

לסיכומו של עניין, חשוב לומר כי לעתים מומלץ לבצע עסקת מכר רגילה בין בני הזוג (לרבות תשלום המס בגינה) בסיום הליך הגירושין ולא לבצע העברה 'אגב גירושין'. הסיבה נעוצה בכך שלעתים ניתן לעשות שימוש בפטור מלא ממס שבח ובכך למנוע את תשלום המס היחסי של הצד המעביר. כל מגרה בהתאם לנסיבותיו ומורכבותו.

 

חבות בהיטל השבחה

בהתבסס על הוראות הפסיקה, עולה כי בעת העברת זכויות אגב גירושין בין בני זוג עצמם או לילדיהם המשותפים עשויה לחול חובת תשלום היטל השבחה שכן נדרש 'אישור עירייה' (תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס) בעת ביצוע העברת הזכויות.

בחלק מהמקרים ניתן יהיה לחתום על כתב התחייבות בפני הועדה המקומית לתכנון ובנייה לפיו מקבל הזכויות יישא בתשלום היטל השבחה בעת מימוש עתידי, לרבות עבור חלקו של מעביר הזכויות.

היטל ההשבחה עשוי להוות הוצאה משמעותית בעת מימוש העתידי של הזכויות ומשכך יש להיוועץ עם עורך דין בכדי שניתן להביא את עניין הזה בשיקול בעת עריכת הסכם הגירושין והעברת הזכויות בנכס המקרקעין 'אגב גירושין'.

 

העברה 'אגב גירושין' בתמורה

לא אחת נשאלת השאלה האם הפטור מתשלום מס בעת העברה 'אגב גירושין' חל גם במקרה בו סיכמו בני הזוג על תשלום סכום כסף בתמורה להעברת הזכויות לאחד מבני הזוג וזאת כחלק מהסיכומים אליהם הגיעו במסגרת הסכם הגירושין.

רשות המיסים בהחלטה מס' 34/07 קובעת כי חרף העבודה כי בוצע תשלום תמורה בגין העברת הזכויות בין בני הזוג או לילדיהם המשותפים, אין מדובר 'במכירה' במובנו של חוק מיסוי מקרקעין ועל כן העברת הזכויות עצמה תהיה פטורה מתשלום מס שבח.

חשוב לשוב ולהדגיש כי יש חובה לכלול התייחסות מפורשת להעברת הזכויות 'אגב גירושין' של נכס המקרקעין המשותף לבני הזוג או לילדיהם המשותפים בכדי שניתן יהיה ליהנות מהפטור בעת העברת הזכויות. יודגש, לו יחליטו בני הזוג לבצע העברת זכויות 'אגב גירושין' לאחר שהסכם הגירושין קיבל תוקף של פסק דין ומבלי שהתייחסו לכך בגוף ההסכם, עשוי הדבר להיחשב כ'מכירה' החייבת בתשלום מס (רכישה או שבח, לפי עניין).

אי לכך, ישנה חשיבות מכרעת להיוועצות עם עורך דין מיומן ומנוסה עוד בתחילת הדרך בכדי שניתן יהיה להביא למיצוי זכויותיהם במסגרת הליך הגירושין הסבוך ממילא.

 

העברת משכנתא בגירושין

רוב משקי הבית במדינת ישראל רוכשים את הדירה המשותפת באמצעות נטילת הלוואה מגובה במשכנתא. לרוב, ההלוואה ניתנת לשני בני הזוג לאחר שהבנק בחן ואישר את יכולת ההחזר של התא המשפחתי במשותף.

בעת ביצוע העברת הזכויות, יש להמציא לרשם המקרקעין אישור מאת בנק שהעניק את המשכנתא בדבר הסכמתו לפעולה.

כעת נשאלת השאלה מה דין המשכנתא בעת העברת זכויות בדירה אגב גירושין על שם אחד מבני הזוג? האם לבנק יש את היכולת לסרב להמחאת המשכנתא?

הבנק מבקש לוודא את יכולתו הכלכלית של מקבל הזכויות לשאת לבדו בנטל תשלומי הלוואת המשכנתא. במקרים מסוימים הבנק לא יסכים להעברת המשכנתא ע"ש בן הזוג לבדו וידרוש מנגנון שיגביר את מידת הוודאות ביחס להחזר המשכנתא במלואה.

הבנק עשוי לדרוש את חתימתו של ערב ו/או לווה נוסף. הוא עשוי אף לדרוש את פדיון המשכנתא כתנאי לאישורו להמחאת המשכנתא.

חשוב מאוד לפנות אל הבנק למשכנתאות עוד בראשיתו של התהליך בכדי להבין את עמדתו ביחס להמחאת המשכנתא על שם אחד מבני הזוג בעת העברת הזכויות אגב גירושין המתכוננת וזאת בכדי שניתן יהיה להביא התייחסות ראויה לכך במסגרת הסכם הגירושין.

 

מכירה לצד ג אגב גירושין

בין אם משיקולי כדאיות כלכלית כחלק מתכנון מס שמבצע הזוג המתגרש ובין אם עקב מחלוקות במסגרת משא ומתן להסכם גירושין, לעתים בוחרים בני הזוג למכור את דירת המגורים המשותפת ו/או נכסי מקרקעין נוספים לצד ג' תוך חלוקת התמורה ביחס שיקבע בין הצדדים.

מכירה לצד ג' אגב גירושין מהווה 'עסקה במקרקעין' לכל דבר ועניין המחייבת תשלום מס שבח בעת המכירה וכן תשלום היטל ההשבחה, ככל שקיים. וזאת בניגוד לקניית בית או דירה מגרוש בהליך הגירושין או מכירת דירה לבן זוג.

 

זכות ראשונים בגירושין

חוק המקרקעין מקנה זכות ראשונים, דהיינו זכות קדימה, לבן זוג המעוניין לרכוש את חלקו של בן הזוג האחר בדירה אשר שימשה למגוריהם המשותפים של בני הזוג (כמו כן, החוק מעניק זכות קדימה לרכישת חלקו של בן הזוג האחר במשק חקלאי או בעסק המנוהל על ידם במשותף).

בן הזוג יעביר לבן הזוג האחר בעל זכות הקדימה הצעה לקנות את הדירה בתוך תקופה בת 30 ימים. לבעל זכות הראשונים הזכות לשלם את המחיר או להפקיד את תמורה אצל רשם המקרקעין.

במידה שבעל זכות הקדימה סירב להצעה או לא נקט פעולה כאמור בתוך 30 ימים, יוכל בן הזוג האחר להעביר את הזכויות במקרקעין לצד ג' בתוך 6 חודשים. במידה שלא ביצע את העברת הזכויות לצד ג' בתוך 6 חודשים כאמור, עליו לשוב ולפנות לבן זוג האחר, בעל זכות הקדימה, בהצעה חוזרת לרכישת הדירה.

לכן חשוב מאוד להעניק את זכות הקדימה כחוק בכדי שמכירת הדירה לצד ג' לא תיפסל בשל ליקויים פרוצדורליים.

 

כונס נכסים בגירושין

במידה שבני הזוג לא הגיעו להסכמה במסגרת הליך הגירושין ביחס להמשך הבעלות על דירת המגורים המשותף (או לחילופין, במקרה בו איש או אישה מסרבים למכור את הבית), יורה בית המשפט על פירוק השיתוף בין בני הזוג וימנה כונס נכסים שתפקידו לנהל את מכירת הזכויות בהליך הגירושין.

תפקידו של כונס הנכסים הוא לנהל את הליך המכירה עבור בית המשפט. החל משלב הערכת שווי לשווי הראלי של הדירה ועד לניהול משא ומתן וחתימה על חוזה הרכישה על ידי הקונים. כונס הנכסים מביא את החוזה שנחתם לאישורו של בית המשפט, ולאחר מכן פועל לרישום הזכויות על שם הקונים.

 

התמחרות בין בני זוג

נשאלת השאלה מה הדין ביחס להתמחרות בין בני הזוג במסגרת הליך כינוס הנכסים בעת פירוק השיתוף בין בני הזוג.

כאמור, לבן הזוג זכות ראשונים (זכות קדימה) לרכישת חלקו של בן הזוג האחר. ככל שבן הזוג מסרב להצעה או מתעלם ממנה, בן הזוג האחר חופשי למכור את הזכויות לצד שלישי באמצעות הליך כינוס הנכסים.

התמחרות בין בני זוג במסגרת הליך הכינוס דינה כדין התמחרות עם כל רוכש פוטנציאלי אחר. עליו לקחת חלק בהליך ההתמחרות שמנהל כונס הנכסים ושמורה לו זכותו להשוות את ההצעה הגבוהה ביותר שנתקבלה. דהיינו, בן הזוג האחר לא יוכל לבחון את התהליך מהצד בלי שייקח חלק בהתמחרות. עליו להראות את הרצינות הנדרשת ולקחת חלק פעיל בהתמחרות, על כל המשתמע מכך.

למידע נוסף בנושא והתייעצות עם עורך דין, צרו קשר עם עורך דין יוני לוי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן