עריכת צוואה

תוכן עניינים

צוואה היא אחד מהמסמכים המשפטיים המשמעותיים ביותר שעורך אדם בימי חייו, זאת על אף שמרבית השפעתה נחשפת לרוב רק לאחר מותו. החשיבות העצומה שיש למסמך המשפטי הזה, שבכוחו להוריש את כל עיזבונו של הנפטר לכל מי שיחפוץ, מחייבת היכרות עם הדין הקיים של עריכת צוואה.

 

עריכת צוואה – כיצד?

העניין הראשון בו יש להתרכז הוא כיצד ניתן לערוך צוואה על פי דין. למעשה חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: חוק הירושה), מפרט מספר דרכים חוקיות שונות לעריכת צוואה כדין:

 

דרך ראשונה: צוואה בכתב יד

הדרך הראשונה בה ניתן לערוך צוואה תקפה היא באמצעות כתב היד של המצווה.

ניתן לערוך אותה בקלות, ללא צורך בעדים או בעורך דין, וזהו כמובן יתרון, אך יש בכך גם חיסרון אינהרנטי בולט – הרבה יותר קל לערער על האוטנטיות שלה.

על מנת לערוך צוואה תקפה בכתב יד יש לדאוג שכולה תיכתב בכתב ידו של המצווה ממש, לא באמצעות מחשב או מכשיר אלקטרוני אחר, ולא באמצעות כתב ידו של אחר.

בנוסף לכך על הצוואה לשאת את התאריך בו נכתבה, על מנת להוות ראיה לכך שהיא הצוואה האחרונה שלו, ואת חתימתו של המצווה.

 

דרך שנייה: צוואה בעדים

סעיף 20 לחוק הירושה מאפשר לערוך צוואה באמצעות אימות על ידי שני עדים, כאשר כשרותם של העדים תלויה בתנאים הבאים: הם מעל גיל 18, אינם מוכרזים כפסולי דין, והם או בני/בנות זוגם אינם נהנים מן הצוואה.

יש לכתוב את הצוואה, בכתב יד או מודפסת, ולציין את תאריך כתיבתה. לאחר מכן מצהיר המצווה בפני שני עדים שזוהי אכן צוואתו, וחותם עליה בכתב ידו בפניהם.

לאחר מכן העדים חותמים גם הם בכתב ידם על הצוואה, זאת על מנת לאמת את עדותם.

 

דרך שלישית: צוואה בפני רשות (עריכת צוואה ברבנות)

הדרך השלישית לכינונה של צוואה תקפה היא צוואה בפני רשות.

במסגרת אפשרות זו מוסר המצווה את צוואתו, בכתב או בעל פה, לגורם משפטי מוסמך: שופט, חבר בית דין דתי (במקרה של יהודים – ברבנות), רשם בית המשפט, רשם לענייני ירושה או כל נוטריון.

המצווה מוסר את צוואתו לאחד מנציגי הרשות המפורטים להלן, ומצהיר שזוהי אכן צוואתו. לאחר מכן נציג הרשות מאשר את רישומה של הצוואה ואת הצהרתו של המצווה, והצוואה תקפה לכל דבר ועניין.

 

דרך רביעית: צוואה בעל פה

צוואה בעל פה נערכת אך ורק כאשר המצווה נמצא על ערש דווי, או כאשר יש לו סיבה אובייקטיבית לחשוב שהוא עומד בפני המוות.

צוואה כזו נערכת בפני שני עדים בעל פה, כאשר העדים יכולים להיות גם חלק מן הזוכים בצוואה.

על העדים לצוואה שכזו להעלות את הדברים על הכתב באמצעות זיכרון דברים במהירות האפשרית, לחתום על זיכרון הדברים ולהפקידו אצל הרשם לענייני ירושה.

חשב לדעת כי צוואה כזו תקפה רק חודש לאחר עריכתה, כלומר אם חודש לאחר עריכתה המצווה עדיין בחיים, היא בטלה ומבוטלת.

 

עריכת צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה שיש להקדיש לה סעיף נפרד, שכן דרכי עריכתה, ההשלכות המשפטיות שלה, ודרכי ביטולה שונות מאלו של צוואה רגילה.

צוואה הדדית היא צוואה שנערכת אך ורק על ידי בני זוג, במסגרתו של מסמך משותף או שני מסמכים שונים שנערכו באותה עת.

מטרתה של הצוואה ההדדית היא ליצור הסדר עיזבון כזה שיהיה תלוי האחד בצוואתו של השני, כך שכל אחד מבני הזוג יוכל לשלוט בנעשה בחלקו ברכוש המשותף גם לאחר מותו.

באמצעות עריכת צוואה הדדית ניתן למשל למנוע מצב בו בן זוג אחד יורש את בן הזוג השני, אך הוא אינו מוריש את עיזבון שניהם לילדיהם, אלא לבן זוגו החדש.

מצב שפעמים רבות אינו מבטא את רצונו של בן הזוג שהלך לעולמו ראשון.

 

ביטול צוואה הדדית

האופי המיוחד של הצוואה ההדדית מחייב להקשות בדין על ביטולה, וזאת בניגוד גמור לחופש הכמעט מוחלט שנותן המחוקק למצווה רגיל בקביעת הסדרי הצוואה שלו.

כאשר מדובר בביטול צוואה הדדית כאשר שני בני הזוג עודם בחיים, כל שעל החפץ לבטלה לעשות הוא להודיע על כך לבן זוגו, וההדדיות של הצוואות מתבטלת.

כאשר אחד מבני הזוג רוצה לבטל את הדדיות הצוואות לאחר מותו של בן הזוג השני יהיה עליו להסתלק מחלוקת העיזבון, ואם כבר חולק העיזבון יהיה עליו להחזיר את החלק שירש לפי הצוואה המקורית.

 

עריכת צוואה בישראל לתושב חוץ

כאשר לתושב חוץ ישנם נכסים בישראל חשוב מאוד לערוך, בנוסף לצוואה במקום מגוריו, גם צוואה ישראלית, בעזרתו של עורך דין ישראלי.

היתרונות שבעריכת צוואה כזו הם רבים, נעמוד על העיקריים שבהם:

 

יתרון ראשון: צו קיום צוואה על פני צו ירושה

כאשר אין צוואה מוכנה בעת פטירתו של אדם יש לבקש צו ירושה על מנת לחלק את רכושו.

הוצאה של צו כזה עלולה לארוך זמן רב, במיוחד במקרה של תושב חוץ, זמן בו יורשיו של הנפטר לא יוכלו בינתיים להנות מן הנכסים. הוצאת צו קיום צוואה לעומת זאת, היא פשוטה ומהירה בהרבה.

 

יתרון שני: עמידה בתנאי חוק הירושה הישראלי

בתחילתו של מאמר זה הצגנו את הדרכים השונות לעריכתה של צוואה בישראל, אך הדינים הללו עשויים להיות שונים למדי בין מדינה למדינה.

על כן קיומה של צוואה שאינה ישראלית בישראל עלולה לחוות קשיים, ואף להיות בלתי אפשרית.

 

יתרון שלישי: תכנון מס

לא רק דרך היווצרותה של צוואה שונה בין מדינות שונות, אלא גם המיסים המוטלים על ירושה. כך למשל בישראל ירושה אינה חייבת במס כלל.

האפשרויות השונות הללו מאפשרות לאדם לבצע תכנוני מס אפקטיביים על מנת להפחית את נטל המס מיורשיו, וכדאי מאוד לנצלן לשם כך.

 

צוואה בחיים

צוואה בחיים נושאת אמנם את אותו השם של צוואה רגילה, אך מדובר במסמך משפטי בעל אופי שונה לגמרי.

בעוד צוואה רגילה מורה מה לעשות בעיזבונו של הנפטר לאחר מותו, צוואה בחיים קובעת את אופן הטיפול הרפואי במצווה בסוף חייו, בעת בה לא יוכל להביע את דעתו בנוגע אליו.

מסגרתה החוקית של צוואה כזו מצויה בחוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005, וניתן לקבוע בה אם יינתן למצווה טיפול רפואי מאריך חיים, כאשר הוא חולה במחלה סופנית ואורך חייו הצפוי, גם לאחר קבלת הטיפול הרפואי, לא יעלה על שישה חודשים.

 

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא צו שמוצא על ידי הרשם לענייני ירושה, והוא המאפשר את הוצאתה לפועל של צוואת המנוח.

 

בקשה לצו קיום צוואה

על מנת להוציא צו קיום צוואה יש להגיש בקשה כאמור לרשם לענייני ירושה. את הבקשה ניתן להגיש למשרדי הרשם במחוז בו גר המנוח, באופן מקוון או ידני, והדבר תלוי בנסיבות העניין.

לאחר הגשת הבקשה, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, תפורסם הודעה לגבי הגשת על מנת לאפשר התנגדויות.

כאשר אין התנגדויות עומדות בפני הרשם 3 אפשרויות להמשך הטיפול: אישור הבקשה, שליחת בקשה להשלמת פרטים או העברת הדיון לבית משפט לענייני משפחה.

 

התנגדות לצוואה

כאמור לעיל, בעת הליך הוצאת צו קיום צוואה ניתנת הזדמנות לכל אדם להגיש התנגדות לה, בתוך 14 ימים מיום פרסומה. התנגדות יכולה שתהיה מוגשת מהטעמים הבאים:

 

צוואה מאוחרת יותר

ישנה צוואה מאוחרת יותר של המנוח.

 

עריכת צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת

הצוואה עבורה מבוקש הצו נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, איום, כפייה או לחץ.

 

אינה משקפת את רצונו האמיתי

הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של האדם או שנפלו בה פגמים, כמו למשל היותו של אחד מן הזוכים בה עד לה כאשר מדובר בצוואה בעדים.

כאשר מוגשת התנגדות לצוואה הדיון בבקשת הצו לקיומה עובר אוטומטית להכרעתו של בית משפט לענייני משפחה.

לפרטים נוספים על עריכת צוואה פנו לעו"ד יוני לוי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

עורך דין יוני לוי
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן