עריכת צוואה

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

צוואה היא אחד מהמסמכים המשפטיים המשמעותיים ביותר שעורך אדם בימי חייו, זאת על אף שמרבית השפעתה נחשפת לרוב רק לאחר מותו. החשיבות העצומה שיש למסמך המשפטי הזה, שבכוחו להוריש את כל עיזבונו של הנפטר לכל מי שיחפוץ, מחייבת היכרות עם הדין הקיים של עריכת צוואה.

 

עריכת צוואה – כיצד?

העניין הראשון בו יש להתרכז הוא כיצד ניתן לערוך צוואה על פי דין. למעשה חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: חוק הירושה), מפרט מספר דרכים חוקיות שונות לעריכת צוואה כדין:

 

דרך ראשונה: צוואה בכתב יד

הדרך הראשונה בה ניתן לערוך צוואה תקפה היא באמצעות כתב היד של המצווה.

ניתן לערוך אותה בקלות, ללא צורך בעדים או בעורך דין, וזהו כמובן יתרון, אך יש בכך גם חיסרון אינהרנטי בולט – הרבה יותר קל לערער על האוטנטיות שלה.

על מנת לערוך צוואה תקפה בכתב יד יש לדאוג שכולה תיכתב בכתב ידו של המצווה ממש, לא באמצעות מחשב או מכשיר אלקטרוני אחר, ולא באמצעות כתב ידו של אחר.

בנוסף לכך על הצוואה לשאת את התאריך בו נכתבה, על מנת להוות ראיה לכך שהיא הצוואה האחרונה שלו, ואת חתימתו של המצווה.

 

דרך שנייה: צוואה בעדים

סעיף 20 לחוק הירושה מאפשר לערוך צוואה באמצעות אימות על ידי שני עדים, כאשר כשרותם של העדים תלויה בתנאים הבאים: הם מעל גיל 18, אינם מוכרזים כפסולי דין, והם או בני/בנות זוגם אינם נהנים מן הצוואה.

יש לכתוב את הצוואה, בכתב יד או מודפסת, ולציין את תאריך כתיבתה. לאחר מכן מצהיר המצווה בפני שני עדים שזוהי אכן צוואתו, וחותם עליה בכתב ידו בפניהם.

לאחר מכן העדים חותמים גם הם בכתב ידם על הצוואה, זאת על מנת לאמת את עדותם.

 

דרך שלישית: צוואה בפני רשות (עריכת צוואה ברבנות)

הדרך השלישית לכינונה של צוואה תקפה היא צוואה בפני רשות.

במסגרת אפשרות זו מוסר המצווה את צוואתו, בכתב או בעל פה, לגורם משפטי מוסמך: שופט, חבר בית דין דתי (במקרה של יהודים – ברבנות), רשם בית המשפט, רשם לענייני ירושה או כל נוטריון.

המצווה מוסר את צוואתו לאחד מנציגי הרשות המפורטים להלן, ומצהיר שזוהי אכן צוואתו. לאחר מכן נציג הרשות מאשר את רישומה של הצוואה ואת הצהרתו של המצווה, והצוואה תקפה לכל דבר ועניין.

 

דרך רביעית: צוואה בעל פה

צוואה בעל פה נערכת אך ורק כאשר המצווה נמצא על ערש דווי, או כאשר יש לו סיבה אובייקטיבית לחשוב שהוא עומד בפני המוות.

צוואה כזו נערכת בפני שני עדים בעל פה, כאשר העדים יכולים להיות גם חלק מן הזוכים בצוואה.

על העדים לצוואה שכזו להעלות את הדברים על הכתב באמצעות זיכרון דברים במהירות האפשרית, לחתום על זיכרון הדברים ולהפקידו אצל הרשם לענייני ירושה.

חשב לדעת כי צוואה כזו תקפה רק חודש לאחר עריכתה, כלומר אם חודש לאחר עריכתה המצווה עדיין בחיים, היא בטלה ומבוטלת.

 

עריכת צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה שיש להקדיש לה סעיף נפרד, שכן דרכי עריכתה, ההשלכות המשפטיות שלה, ודרכי ביטולה שונות מאלו של צוואה רגילה.

צוואה הדדית היא צוואה שנערכת אך ורק על ידי בני זוג, במסגרתו של מסמך משותף או שני מסמכים שונים שנערכו באותה עת.

מטרתה של הצוואה ההדדית היא ליצור הסדר עיזבון כזה שיהיה תלוי האחד בצוואתו של השני, כך שכל אחד מבני הזוג יוכל לשלוט בנעשה בחלקו ברכוש המשותף גם לאחר מותו.

באמצעות עריכת צוואה הדדית ניתן למשל למנוע מצב בו בן זוג אחד יורש את בן הזוג השני, אך הוא אינו מוריש את עיזבון שניהם לילדיהם, אלא לבן זוגו החדש.

מצב שפעמים רבות אינו מבטא את רצונו של בן הזוג שהלך לעולמו ראשון.

 

ביטול צוואה הדדית

האופי המיוחד של הצוואה ההדדית מחייב להקשות בדין על ביטולה, וזאת בניגוד גמור לחופש הכמעט מוחלט שנותן המחוקק למצווה רגיל בקביעת הסדרי הצוואה שלו.

כאשר מדובר בביטול צוואה הדדית כאשר שני בני הזוג עודם בחיים, כל שעל החפץ לבטלה לעשות הוא להודיע על כך לבן זוגו, וההדדיות של הצוואות מתבטלת.

כאשר אחד מבני הזוג רוצה לבטל את הדדיות הצוואות לאחר מותו של בן הזוג השני יהיה עליו להסתלק מחלוקת העיזבון, ואם כבר חולק העיזבון יהיה עליו להחזיר את החלק שירש לפי הצוואה המקורית.

 

עריכת צוואה בישראל לתושב חוץ

כאשר לתושב חוץ ישנם נכסים בישראל חשוב מאוד לערוך, בנוסף לצוואה במקום מגוריו, גם צוואה ישראלית, בעזרתו של עורך דין ישראלי.

היתרונות שבעריכת צוואה כזו הם רבים, נעמוד על העיקריים שבהם:

 

יתרון ראשון: צו קיום צוואה על פני צו ירושה

כאשר אין צוואה מוכנה בעת פטירתו של אדם יש לבקש צו ירושה על מנת לחלק את רכושו.

הוצאה של צו כזה עלולה לארוך זמן רב, במיוחד במקרה של תושב חוץ, זמן בו יורשיו של הנפטר לא יוכלו בינתיים להנות מן הנכסים. הוצאת צו קיום צוואה לעומת זאת, היא פשוטה ומהירה בהרבה.

 

יתרון שני: עמידה בתנאי חוק הירושה הישראלי

בתחילתו של מאמר זה הצגנו את הדרכים השונות לעריכתה של צוואה בישראל, אך הדינים הללו עשויים להיות שונים למדי בין מדינה למדינה.

על כן קיומה של צוואה שאינה ישראלית בישראל עלולה לחוות קשיים, ואף להיות בלתי אפשרית.

 

יתרון שלישי: תכנון מס

לא רק דרך היווצרותה של צוואה שונה בין מדינות שונות, אלא גם המיסים המוטלים על ירושה. כך למשל בישראל ירושה אינה חייבת במס כלל.

האפשרויות השונות הללו מאפשרות לאדם לבצע תכנוני מס אפקטיביים על מנת להפחית את נטל המס מיורשיו, וכדאי מאוד לנצלן לשם כך.

 

צוואה בחיים

צוואה בחיים נושאת אמנם את אותו השם של צוואה רגילה, אך מדובר במסמך משפטי בעל אופי שונה לגמרי.

בעוד צוואה רגילה מורה מה לעשות בעיזבונו של הנפטר לאחר מותו, צוואה בחיים קובעת את אופן הטיפול הרפואי במצווה בסוף חייו, בעת בה לא יוכל להביע את דעתו בנוגע אליו.

מסגרתה החוקית של צוואה כזו מצויה בחוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005, וניתן לקבוע בה אם יינתן למצווה טיפול רפואי מאריך חיים, כאשר הוא חולה במחלה סופנית ואורך חייו הצפוי, גם לאחר קבלת הטיפול הרפואי, לא יעלה על שישה חודשים.

 

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא צו שמוצא על ידי הרשם לענייני ירושה, והוא המאפשר את הוצאתה לפועל של צוואת המנוח.

 

בקשה לצו קיום צוואה

על מנת להוציא צו קיום צוואה יש להגיש בקשה כאמור לרשם לענייני ירושה. את הבקשה ניתן להגיש למשרדי הרשם במחוז בו גר המנוח, באופן מקוון או ידני, והדבר תלוי בנסיבות העניין.

לאחר הגשת הבקשה, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, תפורסם הודעה לגבי הגשת על מנת לאפשר התנגדויות.

כאשר אין התנגדויות עומדות בפני הרשם 3 אפשרויות להמשך הטיפול: אישור הבקשה, שליחת בקשה להשלמת פרטים או העברת הדיון לבית משפט לענייני משפחה.

 

התנגדות לצוואה

כאמור לעיל, בעת הליך הוצאת צו קיום צוואה ניתנת הזדמנות לכל אדם להגיש התנגדות לה, בתוך 14 ימים מיום פרסומה. התנגדות יכולה שתהיה מוגשת מהטעמים הבאים:

 

צוואה מאוחרת יותר

ישנה צוואה מאוחרת יותר של המנוח.

 

עריכת צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת

הצוואה עבורה מבוקש הצו נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, איום, כפייה או לחץ.

 

אינה משקפת את רצונו האמיתי

הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של האדם או שנפלו בה פגמים, כמו למשל היותו של אחד מן הזוכים בה עד לה כאשר מדובר בצוואה בעדים.

כאשר מוגשת התנגדות לצוואה הדיון בבקשת הצו לקיומה עובר אוטומטית להכרעתו של בית משפט לענייני משפחה.

לפרטים נוספים על עריכת צוואה פנו לעו"ד יוני לוי.

עריכת צוואה
עריכת צוואה

צוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי, אשר בו אדם יכול להוריש את עיזבונו ואת נכסיו לאחר מותו למי שיחפוץ. צוואה זוהי הדרך להתנות על החוק, שמכתיב לאדם מי הם האנשים שיקבלו בירושה את עזבונו לאחר מותו – הצוואה מאפשרת לכל אחד לבחור בדיוק מי ירש אותו.

צוואה ניתן לבצע בכתב ידו של המצווה (ולכלול גם תאריך ואת חתימתו של המצווה), ניתן לערוך צוואה באמצעות אימות של שני עדים, באמצעות אימות של רשות או לערוך צוואה בעל פה (אך הדבר מתאפשר רק כאשר המצווה נמצא על ערש דווי).

ישנם יתרונות רבים לעריכת צוואה לתושב חוץ שיש לו נכסים בישראל. את הצוואה ניתן לקיים בפשטות ובמהירות (בניגוד לצו ירושה שלוקח זמן רב יותר), ייתכנו קשיים משפטיים בהורשת הנכסים אם הם לא רשומים בצוואה לפי החוק הישראלי, וצוואה אף מאפשרת תכנון מס יעיל יותר.

כן. כאשר היורשים מעוניינים להוציא לפועל את הצוואה, או במידה ואדם מעוניין להתנגד לביצוע צוואה, ניתן לבקש זאת מבית המשפט. רצוי לבצע זאת בליווי של עורך דין מקצועי, שידע כיצד לטפל בבקשה בצורה הטובה ביותר.

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader