מה חשוב לכלול בייפוי הכוח המתמשך?

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

כשמדובר על ייפוי כוח מתמשך, הכוונה הינה למסמך משפטי שנועד להעביר את הסמכות לקבלת ההחלטות הנוגעות לענייניו האישיים, הרכושיים ו/או הבריאותיים של אדם, במקרה בו הוא יאבד את כשירותו לקבלן באופן עצמאי. הדבר עלול לקרות עקב הידרדרות במצבו הרפואי של הפרט עקב מחלה או תאונה, בשל אובדן של צלילות דעתו בגיל זקנה, או בנסיבות אחרות על פי הגדרתו. מאחר ומדובר על מסמך בעל משמעויות מרחיקות לכת, לפני שניגשים לניסוחו יש להבין אילו דברים חשוב לכלול בייפוי הכוח המתמשך.

 

על ייפוי כוח מתמשך והמשמעויות הנגזרות ממנו

ייפוי הכוח המתמשך הוא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב, ששם את עתידו של אדם בידיהם של אחרים. בכוחו של מסמך זה להשפיע על חייו העתידיים של מייפה הכוח (הממנה) באופן דרסטי. זאת לאור העובדה שבמסמך זה, הממנה מעביר את הסמכות לניהול היבטים משמעותיים בחייו לידיהם של אדם אחר או מספר אנשים זולתו.

המשמעות המעשית של ייפוי הכוח המתמשך, אם כן, היא שמרגע שיתרחש בחייו של הממנה שינוי שימנע ממנו לתפקד ולקבל החלטות בצורה תקינה, האחריות לקבלת החלטות הנוגעות לו כבר לא תהיה בידיו הוא, אלא תועבר לידיהם של אדם אחר או אנשים אחרים, כפי שקבע במסמך. אין ספק כי מדובר בכוח רב שחשוב שיגיע לידיים הנכונות ובתנאים ספציפיים בלבד, המשרתים את רצונו וטובתו של הממנה. לכן ישנם כמה נושאים שחשוב שייפוי הכוח המתמשך יכלול התייחסות מפורשת אליהם.

 

הדברים שחשוב לכלול בייפוי הכוח המתמשך

על מנת שייפוי הכוח המתמשך יתמוך במימוש רצונותיו של הממנה לגבי אופן ניהול חייו וענייניו, כאשר לא יהיה כשיר לקבל החלטות בעצמו – יש לכלול במסמך התייחסות ברורה לנושאים הבאים:

התייחסות למועד כניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

מועד כניסתו של ייפוי כוח מתמשך לתוקף, הוא נושא שקריטי להתייחס אליו בכל מסמך מסוג זה. זאת על מנת למנוע מראש מצב שבו למיופה הכוח ישנה הסמכות הבלעדית לקבוע חד צדדית כי הממנה איננו כשיר, ולנצל את הסמכות שניתנה בידיו לרעה. מכאן, שהממנה, ייטיב לעשות אם יכלול בייפוי הכוח המתמשך תנאים מפורטים המתייחסים לנסיבות בהן המסמך יכנס לתוקף.

לצורך העניין, ניתן לקבוע שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו רק בקרות אירוע יוצא דופן בחיי הממנה שאובחן על ידי רופא מומחה – כדוגמת אשפוז של הממנה במוסד פסיכיאטרי, אשפוז תחת הרדמה, או הפיכתו לדמנטי ברמה המונעת ממנו לקבל החלטות באופן עצמאי. גם על פי החוק, ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, בעת קבלת חוות דעת מקצועית של רופא מומחה לגבי אי כשירות מצד הממנה. אולם הממנה בהחלט רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך שהוא עורך, תנאי סף שונים לתחולתו של המסמך. כך ניתן להבטיח כי מיופי הכוח יפעלו אך ורק בהתאם לסמכויות שניתנו להם, לטובת הממנה ובהתאם לרצונותיו המדויקים במועד עריכת המסמך.

 

התייחסות למועד הפסקתו של ייפוי הכוח המתמשך

במסגרת ייפוי כוח מתמשך ניתן גם להגדיר באילו תרחישים ייפוי הכוח יתבטל, לרבות מצבים אשר בהם הסמכות לקבלת החלטות שניתנה למיופה הכוח תאבד מתוקפה. בנוסף לכך, חשוב לציין שכאשר הממנה הולך לעולמו, ייפוי הכוח המתמשך מתבטל מאליו באופן מיידי. בהתאם לכך, קביעת אופן הטיפול ברכושו וחלוקתו עזבונו של הממנה, מתבצעת מול צוואתו בלבד, אם ערך כזו, ואינה נתונה כלל ועיקר לשיקול דעתו של מיופה הכוח (שסמכותו ממילא בטלה עם פטירת הממנה).

 

התייחסות להנחיות ספציפיות שמיופה הכוח נדרש לעמוד בהן

כאמור, ייפוי הכוח המתמשך עשוי להתייחס למתן סמכויות לניהול ענייניו של הממנה בהיבטים רפואיים, כלכליים, קנייניים, או כל היבט אחר הנוגע לחייו האישיים של הממנה. כדי להבטיח כי מיופה הכוח ינהג בדיוק בהתאם לרצונותיו של הממנה – כשזה לא יוכל עוד לממשם בעצמו, אפשרי לכלול במסמך ייפוי הכוח המתמשך הוראות ספציפיות, שיחייבו את מיופה הכוח. הנחיות אלו נועדו לספק קווים מנחים לפרשנות ההוראות בייפוי הכוח המתמשך. אלו יכולות להתייחס למגוון רחב של נושאים, לרבות צורת ניהול כספיו של הממנה, אופן השקעתם, צורת הטיפול הרפואי שהממנה מעדיף לקבל, הוראות הנוגעות למגוריו של הממנה, וכן הלאה. אלו הם דגשים המחייבים כאמור, את מיופה הכוח, שחייב לממשם ובלבד שהם לא עומדים בניגוד להוראות החוק, ומגלמים בחובם פגיעה בזולת. כאשר קיים ספק לגבי חוקיותן של הוראות מיוחדות אלו, נדרש מיופה הכוח לבקש שהנושא יוכרע במערכת המשפט.

 

הגדרת זהות מיופה כוח ומהן בדיוק סמכויותיו

לעיתים מזומנות, אדם החפץ בעריכתו של ייפוי כוח מתמשך, איננו מעוניין להעביר את הסמכות הבלעדית לנהל את מצבו הרפואי, הכספי, הרכושי או האישי, לידיו של אדם אחד בלבד. לכן, החוק בישראל מאפשר לפצל את הסמכויות הניתנות להעברה במסגרת יפויי כוח מתמשך, בין כמה מיופי כוח שונים לבחירתו של הממנה.

באופן זה, ניתן להגדיר מיופה כוח מסוים שיהיה אמון על ענייניו הרפואיים של הממנה, בעוד שמיופה כוח אחר אמון יהיה על ענייניו הכספיים והרכושיים, וכיוצא באלו. פיצול סמכויות זה יכול לכלול גם הוא תתי תנאים, כגון: הגדרת מיופה כוח מסוים שיטפל בנושאים בריאותיים הקשורים לממנה, אשר בהיעדרו של מיופה כוח זה מהארץ, יכנס לנעליו מיופה כוח אחר. באותה מידה, ניתן גם לקבוע כי שני מיופי כוח או יותר, יהיו אמונים על הטיפול בתחום מסוים, כגון ענייניו הכספיים של הממנה.

הגדרת מנגנון ליישוב חילוקי דעות בין מיופי הכוח (כאשר יש יותר ממיופה כוח יחיד)

בהמשך לאמור לעיל, כאשר ישנם כמה מיופיי כוח, הפוטנציאל להיווצרותם של חילוקי דעות, הוא גדול. לכן בנוסף להגדרתם של תחומי האחריות עליהם אמונים מיופיי הכוח, מומלץ ביותר לקבוע מבעוד מועד גם פתרון ליישוב חילוקי דעות שעלולים להתגלע ביניהם. לשם כך, לצורך העניין, יכול הממנה להטיל את הסמכות להכריע במחלוקות בין מיופי הכוח, על מי מהם, באמצעות קביעת הרוב או כל שיטה אחרת להכרעת סכסוכים, שמיופה הכוח רואה לנכון להפעילה בהתאם לצורך.

 

הגדרת מיופה כוח מחליף או ייפוי כוח בין בני זוג

במסגרת ייפוי כוח מתמשך, ישנה האפשרות גם לכלול התייחסות למינוי של מיופה כח חלופי, שיכנס לנעלי מיופה הכוח המקורי באם זה לא יוכל עוד לפעול בהתאם לסמכות שניתנה לו (למשל, במקרה פטירה). באופן זה לדוגמא, בני זוג רבים שעורכים ייפויי כוח מתמשכים, מגדירים זה או זה כמיופי הכוח שלהם, לצד מיופה כוח חליפי שיכנס בנעליהם רק במקרה שבן הזוג יילך לעולמו או יאבד מכשירותו. אולם חשוב לציין שבניגוד לצוואה הדדית, "ייפוי כוח הדדי מתמשך" איננו קיים. כך שהפתרון הוא שכל אחד מהצדדים בזוגיות נדרש לנסח את ייפוי הכוח המתמשך שלו באופן עצמאי.

בעריכת ייפוי כוח מתמשך – חשוב לכלול עורך דין בתהליך

ייפוי כוח מתמשך, חשוב שיתבצע בסיוע משפטי מקצועי של עורך דין שהוסמך לכך. זאת על מנת לוודא שכל הנושאים שחשוב לכלול במסמך אכן מכוסים במסגרתו ומטופלים בו באופן שנותן מענה מלא לרצון הממנה מבלי להתנגש עם הוראות החוק. בעזרת עו"ד ייפוי כוח מתמשך, ניתן להיחשף מראש לסוגיות מהותיות שהממנים אינם בהכרח מודעים לקיומן בעת עריכת המסמך. אולם לא כל עו"ד מוסמך לטפל בכתיבת ייפוי כוח מתמשכים, היות ונדרשת הסמכה ייעודית בנושא מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

שאלות ותשובות:

באמצעות ביצוע ייפוי כוח מתמשך, הממנה מעניק למיופה הכוח את היכולת לפעול למענו ולקבל החלטות לטובתו. הסדר זה מבטיח שגם אם הממנה יאבד את היכולת לקבל החלטות, מישהו שהוא סומך עליו יהיה מוסמך לטפל בעניינים חשובים בשמו. ייפוי הכוח המתמשך משמש כאמצעי הגנה, מעניק שקט נפשי ומבטיח כי רצונותיו של הממנה יכובדו ויבוצעו כאשר לא יהיה מסוגל עוד לפעול בעצמו בהקשרים כלכליים, רפואיים ו/או אישיים. זהו כלי משפטי חיוני להגנה על האינטרסים של הפרט ולהבטחת העברה חלקה וחוקית של סמכות קבלת ההחלטות בשמו, לאדם אחר או אנשים אחרים לבחירתו, בעת הצורך.

הכללת הנחיות ספציפיות בייפוי כוח מתמשך מבטיחה שהמיופים יפעלו בדיוק על פי רצונו של מי שיצר את המסמך. הנחיות אלו מכסות היבטים שונים כגון ניהול כספים, העדפות טיפול רפואי ומגורים של הממנה, ומחייבות את מיופה הכוח לפעול לפיהן כל עוד הן במסגרת החוקית ואינן פוגעות באחרים.

בייפוי כוח מתמשך ניתן לחלק סמכויות ואחריות בין באי כוחו השונים של עורך המסמך, בהתאם להעדפותיו. לדוגמה, אדם אחד יכול לטפל בענייני רפואה, בעוד שאחר מנהל ענייני כספים ורכוש עבור המייפה. המסמך יכול גם לציין תנאי משנה, כגון מינוי מיופה מסוים לקבלת החלטות בנושאי בריאות וקביעת מיופה גיבוי למקרה שהמיופה הראשי אינו זמין. בנוסף ניתן להקצות מיופים מרובים לטיפול בתחומים ספציפיים כמו עניינים פיננסיים. בריאותיים או עניינים אישיים.

בעת יצירת ייפוי כוח מתמשך, ישנה חשיבות מכרעת להיעזר בעורך דין מורשה המוסמך לטיפול בייפוי כוח מתמשכים. זו הדרך להבטיח שכל ההיבטים החשובים מטופלים כראוי בתוך המסמך, תוך ביטוי מלא לרצונות הממנה, אגב עמידה בדרישות החוק. על ידי מעורבות של עורך דין, אנשים יכולים לקבל הדרכה לגבי שיקולים חיוניים שאולי לא יהיו ברורים להם במהלך תהליך הניסוח. יתרה מכך, לא כל עורכי הדין הם בעלי ההסמכה הדרושה לטיפול בייפוי כוח מתמשך, מה שמדגיש את החשיבות של התייעצות עם עורך דין בעל המומחיות המתאימה המוכרת על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

 

מה חשוב לכלול בייפוי הכוח המתמשך

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader