מהם התנאים לתוקף ייפוי כח מתמשך?

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי שבא להסדיר נושאים עקרוניים שעתידה להיות להם השפעה מרחיקת לכת על חיי האדם שיזם אותו וחתום עליו, וכן על חייהם של יתר האנשים הנזכרים בו. לכן החוק בישראל קובע תנאים מסוימים שחייבים להתממש על מנת שמסמך של ייפוי כח מתמשך יהיה בעל תוקף חוקי מחייב. בשורות הבאות נסביר למה ייפוי כוח מתמשך נועד, מתי עריכת ייפוי כוח מתמשך מתבצעת ומהם התנאים לתוקף ייפוי כח מתמשך.

 

למה ייפוי כוח מתמשך נועד?

עריכת ייפוי כח מתמשך נועדה לאפשר לאדם להיערך מבעוד מועד לאפשרות של הידרדרות במצבו הבריאותי, השכלי ו/או הנפשי – שעלולה לחול בנסיבות מגוונות, לרבות פציעה בתאונה, ליקויים פיזיים או מנטליים הנלווים במקרים רבים לזקנה, הידרדרות נפשית ובכל נסיבות אחרות שעלולות להוביל לשיבוש ביכולת התפקוד וקבלת ההחלטות של האדם. זוהי מסגרת שמאפשרת לעורך המסמך לקבוע מראש את זהות הגורמים שלידיהם תועבר הסמכות לטפל בענייניו האישיים, הכספיים, הרכושיים ו / או הרפואיים, במועד בו לא יהיה כשיר עוד להסדיר את אלו בכוחות עצמו.

 

הנושאים המטופלים במסגרת ייפוי כח מתמשך

למותר לציין כי ייפוי הכח המתמשך הינו מסמך עם תוקף משפטי מחייב, אולם הבחירה בנושאים הספציפיים שיטופלו בו, נתונה לשיקול דעתו ולבחירתו האישית של האדם שבחר לערוך את המסמך. לכן לא בכל ייפוי כח תהיה בהכרח התייחסות מלאה לכל הנושאים. כמו כן, ייפוי הכח המתמשך עשוי לכלול בין היתר גם הנחיות מקדימות, שהן הוראות שנועדו להבהיר מהו האופן שבו מייפה הכח מצפה כי מיופי הכח יפעלו לכשיידרשו לממש את הסמכויות שניתנו להם במסגרת מסמך זה.

 

מתי תתבצע עריכת ייפוי כח מתמשך?

עריכת ייפוי כח מתמשך, תתבצע בכפוף להחלטתו של אדם שמלאו לו 18 ויותר, לקבוע את זהות האדם או האנשים שיטפלו בענייניו אם יגיע למצב שבו לא יהיה כשיר עוד לעשות כן בכוחות עצמו. כחלק ממתן ייפוי הכח המתמשך, למיופה הכח, ניתנת הסמכות לפעול בשם הממנה בעתיד, במידה ויגיע למצב פיזי, שכלי או נפשי שלא מאפשר לו לקבל החלטות או לממשן באופן אוטונומי. 

 

התנאים לתוקף ייפוי כח מתמשך בעת עריכתו

החוק בישראל קובע, כאמור, כמה תנאים מצטברים שעליהם להתממש במשותף, כדי שלמסמך יהיה בעל תוקף רשמי מחייב: 

 1. כדי שמסמך ייפוי כח מתמשך יהיה תקף וקביל מבחינת החוק, האדם שאחראי למתן ייפוי הכח על ענייניו, הידוע בתור "הממנה" – חייב להיות בן 18 ומעלה. 
 2. כשם שהממנה חייב להיות בגיל 18 ואילך כחלק מהתנאים לתוקף ייפוי כח מתמשך, גם מיופי הכח חייבים להיות בני 18 ומעלה – היינו, בגירים בראי החוק.
 3. המסמך ייערך בעזרת עורך דין ייפוי כח מתמשך או איש מקצוע אחר הרלוונטי לאופי ייפוי הכח שנערך – כמו רופא, הרלוונטי לייפוי כח מתמשך רפואי, למשל. ייפוי הכח המתמשך יערך ויחתם בנוכחותו של עורך דין אשר הוסמך לעניין זה באופן פורמלי, על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
 4. לעורך דין ייפוי כח מתמשך המלווה את עריכת וחתימת המסמך של אדם מסוים, אסור שיהיה כל אינטרס אישי הנוגע למתן ייפוי הכח המתמשך או היעדרו. זאת כדי למנוע מראש אפשרות למצב של ניגוד אינטרסים.
 5. על הממנה להיות כשיר מנטלית וצלול בדעתו בעת עריכת וחתימת ייפוי הכח המתמשך. זאת משום שהממנה נדרש להבין את המשמעות בבסיס ההוראות הניתנות במסגרת ייפוי הכח, ההשלכות הנגזרות מהן, והתכלית שתושג בעזרתו של ייפוי הכח המתמשך.
 6. מלבד חתימת הממנה עצמו, על ייפוי הכח יש להחתים אף את מיופי הכח, כתימוכין להסכמתם לתוכן המסמך והאחריות המופקדת בידיהם. 

 

מהם התנאים לתוקף ייפוי כח מתמשך הנוגעים לזהות מיופי הכח?

ישנם כמה תנאים לתוקף ייפוי כח מתמשך, הנוגעים לזהותם של מיופי הכח הנזכרים במסמך:

 • מיופי הכח הנזכרים במסמך אינם באחריותו של אפוטרופוס שמונה עבורם. 
 • למיופי הכח אין ייפוי כח מתמשך הפעיל ותקף לגביהם בעת עריכת ייפוי הכח שבו הם ממונים לטפל בענייניו של זולתם.
 • מיופה הכח אינו עורך הדין המסייע בעריכתו וחתימתו של ייפוי הכח המתמשך ו/או איש המקצוע המעורב בהכנת ייפוי כח מתמשך רפואי (בין אם עסקינן ברופא/ה, פסיכיאטר/ית, פסיכולוג/ית, עובד/ת סוציאלי/ת או אח/ות).
 • מיופה הכח האמון על עניינים רכושיים או כספיים, איננו מוכרז כפושט רגל (שלא קיבל הפטר) בבית המשפט, וחשבונו אינו בסטטוס "מוגבל חמור".
 • מיופה הכוח אינו נותן שירות המספק לממנה שירותים בתשלום לסוגיהם – ובפרט שירותים רפואיים בתשלום, סיוע סוציאלי, עזרה סיעודית או משקמת.
 • מיופי הכוח אינם גובים מהממנה תשלום על השכרת מקום מגורים (החריגים לעניין זה יהיו קרובי משפחתו של הממנה.)
 • מיופי הכוח אינם בעלי ייפוי כח קודם הנוגע ליותר משני אנשים שאינם בני משפחתם.

 

האם ייפוי כח מתמשך הכולל יותר ממיופה כח יחיד הוא תקף?

בעריכתו של ייפוי כח מתמשך, רשאי הממנה לקבוע את הזהות של מיופה כח יחיד, כמו גם להגדיר מיופה כח מחליף, אשר ייכנס לנעלי הראשון באם זה לא ירצה או שלא יוכל עוד לממש את הסמכות שהוענקה לו. יתר על כן, ניתן בהחלט למנות יותר ממיופה כח יחיד במסמך כזה, כשלממנה ישנה היכולת להחליט האם הם יפעלו יחד או בנפרד, באילו תחומי האחריות יטפל כל אחד מהם, ומה יהיה היקף הסמכויות אשר יוקצה לכל מיופה כח. זאת לצד קביעת זהותו של מיופה הכח שיהיה בעל סמכות להכריע במחלוקות שעלולות להיווצר בין מיופי הכח השונים. בקצרה, ייפוי כח מתמשך יהיה בר תוקף גם אם יופיעו בו ריבוי מיופי כח, ובלבד שיעמוד בתנאים הנוגעים לעריכתו שאותם מנינו לעיל, וביתר התנאים שלהלן, הנוגעים לאופן הפקדת המסמך.


מהם התנאים לתוקף ייפוי כח מתמשך בהפקדת המסמך?

כדי שייפוי כח מתמשך יהיה תקף משפטית, יש להפקידו אצל אפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. רק מרגע שניתן האישור הרשמי על הפקדתו של המסמך והטבעתו בחותמת הפקדה, ניתן יהיה להכיר בו כמסמך מאושר וקביל משפטית באופן רשמי. 

הפקדת ייפוי הכח המתמשך במרשם האפוטרופוס הכללי תתבצע באחת משתי הדרכים הבאות:

 • בהפקדה דיגיטלית בעזרת עורך דין ייפוי כח מתמשך, שמקושר למערכת המקוונת של משרד המשפטים. לאחר מכן יש לשלוח עותק מקור של ייפוי הכח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי, בדואר רשום, ובתוך עד שבועיים מיום הפקדתו של המסמך.
 • בהפקדה עצמאית וידנית של ייפוי הכח המתמשך בידיו של הממנה עצמו. הפקדה אישית שכזו, תבוצע אך ורק לאחי שהמסמך הופקד אונליין בידיו של עורך הדין שליווה את עריכתו וחתימתו.


בשני המקרים הללו, יש הכרח לשמור עותק מקורי מהמסמך גם בידי הממנה וגם במשרדו של עורך דינו. זאת ועוד, ככל שהופקד יותר מייפויי כח אחד שעוסק באותם נושאים, האחרון מבין יפויי הכוח הוא שייחשב כגרסה התקפה והקובעת.

 

כך תערכו ייפוי כח מתמשך חוקי ובר תוקף משפטי מחייב

מעוניינים לערוך ייפוי כח מתמשך שיהיה חוקי, תקף וקביל מבחינה משפטית? עו"ד בעל הסמכה רשמית לעריכת מסמכים מהסוג הזה הוא הכתובת לעניין. לקבלת ייעוץ משפטי ייעודי לנושא, פנו אלינו בהקדם.

 

מהם התנאים לתוקף ייפוי כח מתמשך

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader