5 סיבות טובות לחתום על ייפוי כוח מתמשך

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

שוקלים לחתום על ייפוי כוח מתמשך? במאמר שלפניכם מוצגות 5 סיבות טובות מדוע זו החלטה חשובה ונכונה עבורכם ועבור הקרובים אליכם.

 

האדם במרכז

במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "החוק") הוכנס הסדר משפטי חדש בשם ייפוי כוח מתמשך בו מוטמעת תפיסה חדשה לפיה האדם במרכז. תפיסה אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לרצונותיו החופשיים. ובמה דברים אמורים? ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם לתכנן את עתידו בשלב בו הנו בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. במילים אחרות, בייפוי הכוח המתמשך אדם יכול לקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד, אם יגיע חלילה למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו כלל או בהיבטים מסוימים שלהם.

למאמר בנושא: מה זה יפוי כוח מתמשך לחצו כאן >>>


היבט נוסף בו ניתנה לתפיסה לפיה האדם במרכז ביטוי, הוא בכך שהממנה (אדם המעניק את ייפוי הכוח המתמשך לאדם אחר נקרא ממנה) רשאי למנות אנשים מהימנים בעיניו שיהיו מיופי כוח ואשר יפעלו בשמו ועבורו, בתחומים שונים הנוגעים אליו. עד עתה שלטה התפיסה לפיה המדינה יודעת מה טוב עבור האדם תוך יישום מנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים.

באמצעות עורך דין ייפוי כוח מתמשך לאדם ניתנת האפשרות לקבוע מי ישמש כמיופה כוח עבורו וכיצד תפוקח העבודה של אותו מיופה כוח, בין אם על ידי מינוי של אנשים מיודעים שיהוו "עין נוספת" ובין אם על ידי מינוי של מספר מיופי כוח תוך החלת איזונים ובלמים בניהם. לעניין זה יפים דבריו של נציג האפוטרופוס הכללי באומרו:

"חשוב מאד להדגיש: הבחירה באדם אחר שיפעל בשמך צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו. עם זאת, הממנה יכול לבחור גם בהטלת פיקוח של האפוטרופוס הכללי על מיופה הכוח".

עוד הוא מוסיף ואומר:

"על מיופה הכוח לפעול לטובתך ועל פי הסמכויות וההנחיות שקבעת בייפוי הכוח עצמו. בשלב בו מיופה הכוח יקבל החלטות בשמך או יבצע עבורך פעולות, הוא יצטרך לבדוק אם אתה יכול לקבל את ההחלטה או לבצע את הפעולה בעצמך, ורק אם לא תוכל לעשות כן בעצמך או באמצעות סיוע שלו או של גורם אחר, הוא יהיה רשאי לפעול בשמך. כך תישמר עצמאותך, ככל הניתן, תוך התחשבות ברצונותיך ובבקשותיך. על מיופה הכוח לפעול במסירות, בשקידה, במיומנות ובתום לב לטובתך – ולא לטובת אינטרסים אישיים שלו".

 

ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים

רווחתו של אדם ואיכות חייו חשובים לא פחות מענייני הרכוש והבריאות. אחד מהחידושים הגדולים אותו מביא ייפוי כוח מתמשך הוא באפשרות של אדם לקבוע בעצמו ועל ידו את אופן הטיפול ברווחתו האישית, איכות חייו וצרכיו היומיומיים. לכך מספר היבטים: מקום מגורים, ענייני מזון וביגוד, שמירה על אורח חיים דתי ותרבותי, מעורבות בחיי קהילה, חוגים, תעסוקה, שעות הפנאי וכיו"ב. השוני הוא בכך שלא קובעים עבור האדם מה טוב עבורו אלא הוא קובע עבור עצמו. 

 

באפשרות האדם לקבוע "הנחיות מקדמיות" שיהווה מעין "הוראות הפעלה" לייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח המתמשך ינוסח בהתאם להוראותיו של אדם בעניינים השונים בהם ירצה שייפוי הכוח המתמשך יעסוק (רכושי, רפואי, אישי). הוראותיו כיצד לפעול בכל עניין ובאיזה אופן ינוסחו במסמך שנקרא: "הנחיות מקדמיות".

במסמך הזה, זהו המקום לפרט בפירוט רב את רצונותיו בכל הנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו. הנחיות מקדמיות אלה ידריכו את מיופה/י הכוח כיצד עליו לפעול בעניינים שנכללים בייפוי הכוח המתמשך. לא קיימת מגבלת מקום צורנית לעניין זה ולכן ניתן להרחיב ככל הנדרש.

חשוב – ניתן להביע התנגדות לביצוע פעולה כלשהי המנויה במסמך ההנחיות המקדמיות לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף ועל מיופה הכוח לפעול לפי בקשתך בשעת מעשה ולא לפי ההנחיות שנתת בעבר. חריג לכך הנו במקרה שבו הגבלת בעצמך את אפשרות הביטול בייפוי הכוח המתמשך עצמו.

ככל והממנה מוצא לנכון לא לצרף (על אף שלא מומלץ) מסמך הנחיות מקדמיות מדרג הפעולה של מיופה/י הכוח ברורה: ראשית,  עליו לנסות להבין את רצונך העכשווי. שנית, ככל ולא ניתן להתחקות אחר רצונו העכשווי, על מיופה/י הכוח לנסות להבין מה היה רצונו האדם בעבר. שלישית, ככל ולא ניתן להתחקות מה היה רצונו של אדם בעבר, על מיופה/י הכוח לנסות להבין מה רצונו של אדם  המשוער כפי שילמד מאורחות חייך.

 

התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף 

חידוש נוסף אותו מציג ייפוי הכוח המתמשך הוא באפשרות של אדם לקבוע בעצמו באילו תנאים יכנס לתוקפו ייפוי הכוח. כעיקרון – ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח (עניינים אישיים, ענייני רכוש, ענייני בריאות כולם או חלקם)
ישנם מספר דרכים בהם ניתן לקבוע כי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף:

  1. שיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב אשר יכולים להעיד על סמך היכרותם כי הגיע השלב בו האדם אינו מבין בדבר.
  2. בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי.
  3. על פי חוות דעת מומחה שתקבע זאת. 

 

מספר דגשים לעניין כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

  1. שיקול דעת בלעדי של מיופה כוח בודד לקביעה האם ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף לא מומלץ ואף אסור לקבוע זאת על פי החוק. הרציונל? מניעת החשש בו מיופה הכוח ישתמש בכוחו לרעה בשעה שאדם לא מודע למעשיו.
  2. חובת יידוע – בהתקיימות התנאים לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, חלה על מיופה/י הכוח החובה ליידע את האפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע. מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.
  3. לאחר קיום חובת היידוע וקבלתו על ידי האפוטרופוס הכללי, ישלח למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך אליך ולאדם המיודע.

 

ייפוי כוח מתמשך צופה פני עתיד

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לקבוע כיצד ינוהלו חייו (בשעה שהוא נעדר יכולת לנהל את חייו בעצמו) בענייני רכוש, בריאות ואישי. ההתייחסות הניתנת היא ספציפית אך כללית במהותה. במילים אחרות, לאדם האפשרות לקבוע גם לגבי לרכוש עתידי שצפוי להתקבל ממקורות שונים. לדוגמה: ירושה צפויה, כספי פיצויים ואף זכיות עתידיות צפויות. מעבר לכך, לאדם האפשרות לקבוע כיצד ינוהל אותו רכוש שצפוי להתקבל.

לעתים, באם נצפה פני עתיד לקרות אירוע מסוים כמו קבלת כספי ירושה או פיצויים, נראה כי לשם ניהול נכון של הכספים נדרש למלא פעולות נלוות לניהול הכללי וגם לכך יש לתת את הדעת בכדי למנוע מכשולים בעתיד לשם מימוש אותו רצון של האדם. לדוגמה, חתימה על כתב וויתור וסילוק.  כמו כן, ניתן להתייחס לאירועים צפויים בחייך האישיים ואף לכך לתת את הדעת. לדוגמה: מתנה לחתונה של הנכד ו/או מימון לימודים עבור הבת וכיו"ב.

5 סיבות טובות לחתום על ייפוי כוח מתמשך
5 סיבות טובות לחתום על ייפוי כוח מתמשך

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader