עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך, מתבצעת כאשר אדם בגיר, מעוניין לקבוע מי יהיה האדם או הגורם שיטפל בענייניו במידה ויגיע למצב בו לא יהיה עוד כשיר לעשות זאת באופן עצמאי. במסגרת מתן ייפוי הכוח המתמשך, מוקנית למיופה הכוח, הסמכות לפעול בשמו של המייפה בעתיד, ככל שלא תתאפשר לו קבלת החלטות או מימושן באופן אוטונומי, מסיבות בריאותיות, שכליות ו/או נפשיות. 

 

באילו נסיבות ייפוי כוח מתמשך עשוי להיות רלוונטי?

עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך יכולה להיות רלוונטית כאשר אדם מעוניין להיערך מבעוד מועד לאפשרות של הידרדרות במצבו הבריאותי, השכלי ו/או הנפשי – שעלולה לחול בעקבות פציעה בתאונה, ליקויים גופניים או שכליים הנלווים לזקנה, ליקויים נפשיים או נסיבות אחרות העלולות להוביל לפגיעה ביכולת קבלת ההחלטות של אותו אדם.

 

מהם התנאים לעריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך?

עריכה והפקדה של ייפוי כח מתמשך תיתכן כאשר המסמך נערך ביוזמתו של אדם בגיר – קרי, מי שמלאו לו 18 שנים ויותר. מאחר ומדובר במסמך בעל תוקף משפטי המסדיר נושאים מהותיים ובעלי השפעה מרחיקת לכת על חייו של מי שחתום עליו, עליו להבין בראש ובראשונה מה משמעותן של הוראותיו, ההשלכות שיגזרו מהן, והתכלית שתושג בעזרת ייפוי הכוח המתמשך.

לפיכך תנאי נוסף לכך שעריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך תהיה תקפה מבחינה משפטית, הוא שהאדם שמבקש לערוך מסמך כזה (הממנה) יהיה כשיר לבחור לכך מרצונו, בדעה צלולה ומתוך יכולת לקבלת החלטות עצמאית ומימושן והבנה שלמה של משמעותן.

על מנת להבטיח שהמסמך יהיה חוקי, תקף וקביל לחלוטין מבחינה משפטית, נהוג לערוך אותו בעזרת עו"ד ייפוי כוח מתמשך (או בנוכחות איש מקצוע רלוונטי לסוג ייפוי הכוח המנוסח – למשל, רופא במקרה בו הממנה חפץ בעריכתו של ייפוי כוח רפואי מתמשך). יתר על כן, מלבד חתימתו של הממנה עצמו, יש להחתים על המסמך גם את מיופה הכוח. זאת כתימוכין להסכמתם של הצדדים לתוכנו של המסמך ומשמעויותיו כבדות המשקל. 

 

אילו נושאים ניתן להסדיר במסגרת עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב, וככזה – רצוי שיפורטו בו כמה שיותר היבטים הנוגעים לסמכויות המועברות לידיו של מיופה הכוח. אולם הבחירה באילו נושאים מועברת הסמכות  לידי צד שלישי, נתונה לשיקולו ולבחירתו של האדם שבוחר לערוך את המסמך. ככלל, ייפוי הכוח המתמשך עשוי להתייחס לנושאים אישיים, רפואיים, או קנייניים – או לחלקם בלבד. בנוסף, עשויות להופיע במסמך גם "הנחיות מקדימות", שהן דגשים שנועדו להבהיר את האופן בו מייפה הכוח מצפה שמיופה הכוח יפעל לכשיידרש לממש את הסמכויות המוקנות לו מכוחו של מסמך זה.

 

איך נבחר מיופה הכוח במסגרת עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך? 

במרבית המקרים, מיופה הכוח נבחר על ידי הממנה על בסיס קרבה משפחתית או זוגית ויחסי אמון בין הצדדים. למשל, בחירה בבן או בבת זוג כמיופי כוח, בחירה בהורה או בילד כמיופה כוח, או בחבר קרוב מאוד. במקרים אחרים, הבחירה של הממנה במיופה הכוח תתבצע על בסיס המומחיות או הניסיון המקצועי של הנ"ל, כמו במקרה של עורך דין שנבחר כמיופה כוח או רואה חשבון.

 

מי רשאי לבצע עריכה של ייפוי כוח מתמשך?

עריכת ייפוי כוח מתמשך תתאפשר כאמור, כשהממנה בגיר בלבד. על אותו משקל, גם מיופה הכוח חייב להיות בגיר בגיל 18 ואילך. את המסמך יש לערוך ולחתום בנוכחות עו"ד שהוסמך לכך מטעם האפוטרופוס הכללי אשר אין לו כל עניין אישי בנוגע לייפוי הכוח המתמשך, מה שעלול להוביל למצב של ניגוד עניינים.

מי איננו יכול להתמנות בתור מיופה כוח במסגרת עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך?

אדם שאחד או יותר מן התנאים להלן חל עליו, איננו יכול להתמנות בתור מיופה כוח במסגרת עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך:

 

  • מי שמונה עבורו אפוטרופוס, או שקיים ייפוי כוח מתמשך שהוא פעיל ותקף לגביו.
  • עורך הדין שסייע בעריכת ובחתימת ייפוי הכוח המתמשך / איש המקצוע שהיה מעורב בחתימתו של ייפוי כוח מתמשך רפואי (בין שמדובר ברופא, בפסיכולוג, בעובד סוציאלי או באח/ות).
  • לאדם אשר הוכרז כפושט רגל (ולא קיבל הפטר) מטעם בית המשפט או מי שחשבונו הבנקאי נמצא בסטטוס מוגבל חמור – לא תהיה יכולת לקבל ייפוי כוח מתמשך בנושאים רכושיים.
  • אדם המספק לממנה שירות בתשלום לסוגיו – בדגש על טיפול רפואי בתשלום, סיוע סוציאלי, תמיכה סיעודית או עזרה שיקומית.
  • אדם המספק לממנה סביבת מגורים בתשלום (למעט קרובי משפחה של הממנה.)
  • אדם אשר מונה כמיופה כוח של 3 אנשים שאינם קרובי משפחתו.

 

האם ישנה אפשרות למנות יותר ממיופה כוח אחד?

בעריכת ייפוי כוח מתמשך ניתן לקבוע את זהותו של מיופה כוח בודד, ובנוסף – להגדיר מיופה כוח חלופי, שייכנס בנעליו של הראשון במידה והלה לא יהיה מעוניין או לא יוכל לממש את הסמכות שניתנה בידיו. יתרה מכך, אפשרי גם למנות כמה אנשים  בתור מיופיי כוח, כאשר לממנה יש יכולת להגדיר אם הם יפעלו ביחד או לחוד, מהם תחומי האחריות והיקף הסמכויות שינתן לכל אחד ממיופי הכוח, ומי יהיה בעל הסמכות להכריע אם יתגלעו ביניהם חילוקי דעות.

 

תיקוף ייפוי כוח מתמשך

על מנת שייפוי כוח מתמשך יהפוך תקף מבחינה משפטית, יש להפקידו במרשם האפוטרופוס הכללי. רק עם מתן אישור רשמי על הפקדת המסמך והטבעתו של המסמך בחותמת הפקדה, אפשר יהיה להכיר בייפוי הכוח המתמשך כמסמך מאושר ותקף באופן פורמלי. 

כיצד מתבצעת הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי?
הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי מתבצעת באחת משתי צורות:

 

  1. בהפקדה מקוונת באמצעות עו"ד ייפוי כוח מתמשך המקושר אל המערכת האלקטרונית במשרד המשפטים. זוהי הדרך המומלצת יותר ולאחריה יש לשלוח עותק מקורי מייפוי הכוח המתמשך אל משרד האפוטרופוס הכללי באזור הרלוונטי, באמצעות דואר רשום, וזאת בתוך 14 ימים ממועד ביצוע הפקדת המסמך.
  2. בהפקדה ידנית ועצמאית של המסמך על ידי הממנה. הפקדה אישית כזו, תתבצע רק אחרי שהמסמך הופקד באופן מקוון בידי עורך הדין שערך אותו.


בשני המקרים, חובה לשמור העתק מקורי של המסמך הן אצל הממנה והן במשרד עורך הדין אשר ליווה את עריכת וחתימת ייפוי הכוח המתמשך. בהקשר זה, חשוב לדעת שבמידה והופקדו מספר ייפויי כוח מתמשכים העוסקים באותם הנושאים, האחרון מביניהם ייחשב כתור ייפוי הכוח התקף והקובע.

 

אילו מסמכים ניתן לצרף לעריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך?

לעריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך אפשרי לצרף חוות דעת מאיש מקצוע מומחה, כדוגמת רופא מומחה או פסיכיאטר מומחה, ככל וזו נדרשה בידי עורך הדין אשר סייע בעריכת המסמך, בתור אסמכתא המעידה על כשירותו של הממנה. בנוסף, ישנה אפשרות להוסיף לייפוי הכוח המתמשך כל סוג של מסמך שהממנה חפץ בצירופו (כגון: רשימה מפורטת של נכסים שבבעלות הממנה). 

 

ממי ניתן לקבל סיוע משפטי מקצועי בעריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך?

היה ואתם מעוניינים לערוך ייפוי כוח מתמשך, עורך דין המוסמך לערוך מסמכים מסוג זה הוא הכתובת עבורכם. לייעוץ משפטי מקצועי בנושא, פנו למשרדנו בהקדם.

 

עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader