עריכת ייפוי כוח מתמשך

בדומה לכל עניין משפטי, גם לקראת עריכת ייפוי כוח מתמשך כדאי להתכונן. עוד לפני הביקור הראשון אצל עורך הדין מומלץ לקרוא וללמוד את הנושא, לדעת לקראת מה הולכים. במאמר זה נסביר בקווים כלליים איך עורכים ייפוי כוח מתמשך כדי שתגיעו מוכנים.

נושאים הנכללים בייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך היא ביטוי לחירותו ולעצמאותו של האדם, במקרה שלנו – הממנה. מכיוון שכך, המחוקק לא הגביל את הנושאים שיכולים להיכלל בייפוי כוח מתמשך.

סעיף 32ב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (להלן: החוק) קובע כי ייפוי כוח מתמשך יכול לכלול נושאים רכושיים ואישיים כאחד, כאשר העניינים האישיים כוללים למעשה את כל התחומים, למעט התחום הרכושי.

אם כן, בייפוי כוח מתמשך נמצא:

 1. פירוט העניינים בהם מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו של הממנה.
 2. בייפוי כוח מתמשך לעניין אישיים – התייחסות מפורשת לסמכותו של מיופה הכוח בעניינים בריאותיים והיקפה.
 3. חתימת הממנה בפני עורך דין שהוכשר לעניין.
 4. הסכמת מיופה הכוח.
 5. הצהרת עורך הדין על עריכת ייפוי הכוח והתרשמותו מכשירותו והסכמתו של הממנה.
 6. תנאים לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף.
 7. חוות דעת מומחה המעידה על כשרות משפטית בעת עריכת ייפוי הכוח – רשות.
 8. בחירת אנשים להם יהיה חייב מיופה הכוח בחובת דיווח (להלן: מיודעים), הן בעניין כוונתו להפעיל את ייפוי הכוח והן בעניין פעולותיו השונות בשם הממנה – רשות.
 9. בייפוי כוח מתמשך רפואי – הסכמתו של מיופה הכוח שנחתמה בפני בעל מקצוע או עורך דין, המאשר שמיופה הכוח קרא והבין את משמעותו, אחריותו וסמכויותיו לפיו.

 

חלופות משפטיות לייפוי כוח מתמשך

כאשר אדם מוכרז כחסר כשרות משפטית לקבל החלטות בענייניו בנושאים מסוימים, או בכלל, ישנם שתי אפשרויות על פי החוק, מלבד ייפוי כוח מתמשך.

עריכת ייפוי כוח מתמשך
עריכת ייפוי כוח מתמשך

אפשרות ראשונה: תומך בקבלת החלטות

אפשרות זאת היא האפשרות הפוגענית פחות, זאת השומרת על עצמאותו של האדם ככל האפשר. במסגרת חלופה זו ממנה בית המשפט תומך בקבלת החלטות לבגיר שבעזרת תמיכה יוכל לקבל החלטות בענייניו בעצמו.

 

תפקידיו של התומך

 1. לסייע לנתמך לקבל עזרה מכל גוף.
 2. לסייע לנתמך להבין את כל המידע הדרוש לו לקבלת החלטותיו.
 3. לסייע לנתמך במימוש החלטותיו וזכויותיו.

התומך אינו מוסמך לקבל החלטות בשמו של הנתמך.

 

אפשרות שנייה: אפוטרופוס על פי מינוי

ישנם אפוטרופוסים טבעיים, שהם הוריו של קטין, וישנו אפוטרופוס על פי מינוי – שנקבע על ידי בית המשפט במקרים בהם האפוטרופוסים הטבעיים אינם כשירים, או במקרים בהם אדם אינו מסוגל לקבל החלטות בענייניו בעצמו.

אפוטרופוס מתמנה בעקבות בקשת מינוי שמוגת לידי בית המשפט. בקשה כזאת יכולה שתוגש בידי בן זוגו או קרובו של אותו אדם או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

מינוי אפוטרופוס דומה לעריכת ייפוי כוח מתמשך, רק שבמקרה הזה בית המשפט הוא המחליט באילו עניינים תינתן סמכות לאפוטרופוס ומה תהיה היקפה. זאת בניגוד לייפוי כוח מתמשך, הנעשה בשעה שהממנה עוד כשיר לקבל החלטות מבחינה משפטית ולכן הוא המחליט החלטות אלו בעצמו.

 

מתן הנחיות מקדמיות לצורך מינוי אפוטרופוס

אדם בעל כשירות יכול לתת הנחיות מקדמיות לצורך מינוי אפוטרופוס. בהנחיות אלו ניתן לכלול את זהותו של האפוטרופוס המבוקש, ואף פירוט של רצונו בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמו.

 

פגישה מקדמית עם הממנה

על מנת למנוע ניצול לרעה של הממנה ושל ייפוי הכוח המתמשך קבע המחוקק שחתימה על ייפוי כוח שכזה צריכה להיעשות בפני עורך דין שעבר הכשרה מתאימה.

החוק מטיל עורך הדין שמולו נחתם ייפוי הכוח חובות:

 1. במקרה שמתעורר אצל עורך דין ספק בנוגע לכשירותו של הממנה לערוך ייפוי כוח מתמשך יפנה אותו עורך הדין למומחה שייקבע את מידת כשירותו.
 2. על עורך הדין להסביר לממנה בלשון פשוטה את ההשלכות המשפטיות של עריכת ייפוי כוח מתמשך ואת כל הכלול בכך, לפי הפירוט המופיע בסעיף 32יד(ג) לחוק.

על מנת לעמוד בחובות המוטלות על עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח על פי חוק, נערכת פגישה מקדמית עם הממנה לבדו. בפגישה זו עורך הדין מסביר לממנה את משמעותו של ייפוי הכוח ומתרשם ממידת כשירותו לחתום על הסכם שכזה.

 

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי. הפקדתו של ייפוי כוח מתמשך היא תנאי מקדים לכניסתו לתוקף. כלומר, ייפוי כוח מתמשך שלא יופקד לא יוכל לפעול, גם בהתקיים התנאים המכניסים אותו לתוקף.

בדומה לצוואות, במקרה של הפקדת מספר ייפויי כוח מתמשכים, האחרון שבהם יהיה הקובע.

 

כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

כדאי שייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף צריכים להתקיים התנאים הבאים:

 1. ייפוי הכוח הופקד אצל האפוטרופוס הכללי.
 2. הממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בנושא שייפוי הכוח מתייחס אליו, הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח את הדרך בה ייקבע שהוא כבר אינו כשיר משפטית בדבר. במקרה של ייפוי כוח מתמשך רכושי רשאי הממנה לקבוע כי ייכנס לתוקף לפני שיגיע למצב זה.
 3. מיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה שסעיף 2 מתקיים, וקוימו חובות היידוע.

בהתקיים תנאים אלו ימסור האפוטרופוס הכללי אישור על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח למיופה הכוח, ובנוסף ישלח על כך הודעה לממנה ולאדם המיודע.

לפרטים נוספים פנו לעורך דין יוני לוי, עורך דין מוכשר לעריכת ייפוי כוח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אז מה היה לנו עד עכשיו?
דילוג לתוכן