ייפוי כוח מתמשך – המדריך המלא 2021

תוכן עניינים

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לתכנן כיצד ינוהלו ענייניו הכלכליים, האישיים והבריאותיים במקרה בו הוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או להבין את המשמעות שלהן וזאת עוד בשלב שהוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות בכוחות עצמו.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "החוק") מהווה את המסגרת החוקית לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

למעשה, ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך אשר מופקד אצל האפוטרופוס הכללי בו קובע אדם (להלן: הממנה) אילו עניינים ינוהלו בעזרתו של אדם אחר (להלן: מיופה הכוח) ומה יהיו סמכויותיו. הממנה רשאי לקבוע הנחיות מקדמיות ביחס לרכושו וכן, כיצד ענייניו האישיים יטופלו, לרבות הנחיות מקדמיות לטיפול רפואי בגופו, אם יגיע למצב שלא יהיה מסוגל עוד לקבל החלטות אלה בעצמו.

ניתן לשנות ו/או לבטל את ייפוי הכוח בכל עת.

תמונה: שני אנשים מכובדים סוגרים עסקה במשרד

 

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי שבאמצעותו אדם בעל יכולת ומסוגלות לקבל ולבצע החלטות ופעולות יכול לתכנן את עתידו.

באמצעות ייפוי כוח מתמשך, אדם יכול לקבוע כיצד ינוהלו ענייניו האישיים, הן מההיבט הפיננסי והן מההיבט הבריאותי, בעתיד במקרה בו יאבד את יכולתו לנהל את ענייניו בעצמו וזאת באמצעות מינוי אנשים מהימנים אשר יפעלו בשמו ועבורו כמיופי כוח באמצעות ייפוי כוח מתמשך בעניינים אותם תאשר מראש.

במדינה דמוקרטית ישנו עקרון חשוב הקובע כי לכל אדם הזכות לנהל את ענייניו לפי ראות עיניו למקסום תועלתו האישית.

במקרים בהם אדם מתקשה או אינו כשיר לנהל את ענייניו בעצמו, החוק הישראלי מציע מספר חלופות אפשריות לפתרון הסוגיה: ייפוי כוח מתמשך, תמיכה בקבלת החלטות ואפוטרופסות.

לאחרונה, במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "החוק"), נוסף כלי רב עוצמה אשר מאפשר לכל אדם לקבוע כיצד ינוהלו ענייניו הכספיים והבריאותיים במקרה בו הוא יאבד את כושרו לנהל את ענייניו בכוחות עצמו.

בטרם נצלול אבקש להבהיר כי החוק מקנה מספר כלים, מגבילים יותר ומגבילים פחות, להתמודדות עם מצב בו אדם מאבד את יכולתו לנהל את ענייניו בכוחות עצמו. קצרה היריעה מלפרט את כל הכלים ובמאמר זה נעסוק בהרחבה יתרה אודות ייפוי כוח מתמשך.

וידאו – ייפוי כוח מתמשך: היכולת שלנו לקבל החלטות על גורלנו

 

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

החוק קובע מספר קריטריונים שבהתקיימותם רשאי אדם לערוך לעצמו ייפוי כוח מתמשך (להלן: "הממנה"):

 1. תושב ישראל.
 2. מי שגילו מעל ל-18 שנים.
 3. המבקש מבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. ככל שישנה מוגבלות מסוימת בהבנת הנאמר, יש להתאים ולהנגיש את המסמך בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

החוק קובע מספר קריטריונים שבהתקיימותם רשאי אדם להתמנות למיופה כוח ולו יוענקו הסמכויות בהתאם לייפוי הכוח המתמשך בהתאם לרצונו של הממנה:

 1. אדם פרטי ולא תאגיד.
 2. מי שגילו מעל ל-18 שנים.
 3. לא ניתן למנות אדם אחד אשר ישמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו).
 4. לא מונה למיופה הכוח אפוטרופוס או לחילופין, נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך אשר הוא ערך לעצמו.
 5. מיופה הכוח לא הוכרז כפושט רגל, למעט במקרה בו הוא קיבל הפטר. לחילופין, אם הוכרז על ידי בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור.
 6. לא יוכל להתמנות כמיופה כוח אדם אשר מספק תמורת תשלום שירותים לממנה ובכלל זה, עורך דין, מטפל רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי, למעט מקרה בו מדובר בקרוב משפחה של הממנה.כמו כן, לא ניתן להתמנות כמיופה כוח אם מיופה הכוח מספק לממנה מגורים תמורת תשלום. הגבלה זו נועדה למנוע חשש לניהול לרעה והשפעה בלתי הוגנת.
 7. ניתן למנות גורם שהינו בעל מקצוע בשל מקצועיותו, לדוגמא: עו"ד, רו"ח וכיו"ב.

בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם, אדגיש כי ההחלטה למינוי אדם מסוים כמיופה כוח לאדם הינה החלטה כבדת משקל אשר צריכה להתקבל מהשיקולים הנכונים.

 

פרמטרים לבחינה בעת בחירת מיופה הכוח

 1. תקשורת – האם תוכלו לנהל שיחה חופשי ומכבדת? האם בשעת משבר, תוכלו לשבת לדבר?
 2. אמון – האם אתה סומך על מיופה הכוח? האם הבחירה נעשית בלב שלם?
 3. האם מיופה הכוח מבין את רצונותייך?
 4. האם מיופה הכוח מנהל את ענייניו בצורה שקולה ואחראית?

"מיופה כוח מחליף": באם מינויו של מיופה הכוח פוקע (לדוגמא: עקב פטירתו), פוקע תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך גם כן. אי לכך, מומלץ לקבוע מיופה כוח מחליף (לפחות מחליף אחד) אשר מינויו יכנס לתוקף ברגע שמינויו של מיופה הכוח הראשי יפקע.

 

כיצד ניתן לפקח על עבודת מיופה הכוח?

ישנם מספר דרכים בהם ניתן לפקח על עבודת מיופה הכוח ולהכניס איזונים ובלמים לייפוי הכוח המתמשך לשם שמירה על ענייניו של הממנה גם בעת שזה לא יוכל לנהל אותם בעצמו.

 

מינוי מספר מיופי כוח

המחוקק לא קבע הגבלה כמותית על מספר מיופי כוח אותם ניתן לבחור. הגמישות שיצר המחוקק מאפשרת לממנה ליצור את האיזונים והפיקוח כאמור.

ניתן לקבוע מיופה כוח יחיד אשר ידאג לכל העניינים (הן הבריאותיים והן הכלכליים) של הממנה וניתן לקבוע מספר מיופי כוח אשר יהיו מוסמכים לדאוג לעניין אחד ספציפי או לעניינים שונים ואף ניתן לקבוע ולהגדיר את אופן שיתוף הפעולה בין מיופי הכוח השונים.

לדוגמא, ניתן לקבוע שמיופי הכוח יפעלו ביחד או לחוד, או שגורם שלישי יהווה פוסק מכריע במקרה של מחלוקת בין מיופי הכוח בדבר אופן הפעולה הנכון בסיטואציה נתונה. לחילופין, ניתן לקבוע שפעולת האחד כפופה להסכמת האחר וכיו"ב.

מעבר ל"פיקוח הפנימי" שניתן ליצור באמצעות מינוי מספר מיופי כוח, יתרונות נוספים למינוי מספר מיופי כוח נעוץ בכך כי במקרה בו אחד ממיופי הכוח לא יוכל לשמש עוד כמיופה הכוח לפי ייפוי הכוח המתמשך ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח המתמשך ולאמור בו.

 

קבלת דיווח על פעולות ממיופי/ה הכוח – "חובת היידוע"

"מיודעים"

ניתן לבחור בקרובים אליך אשר יקבלו דיווח ישיר ממיופה הכוח הן בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף והן על החלטות ופעולות שיבצע מיופה הכוח בשמך וזאת לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. אופן ותדירות העדכון יבחרו על ידי הממנה.

 

"אפוטרופוס הכללי"

הממנה זכאי לקבוע כי מיופה הכוח יגיש לאפוטרופוס הכללי דיווח וזאת כנדרש מאפוטרופוסים.

 

מי זכאי לקבל מידע?

עד כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף:

 1. הממנה
 2. מיופה הכוח
 3. היועץ המשפטי לממשלה או נציגו.
 4. עובד סוציאלי שמונה על פי החוק

מרגע כניסה לתוקף, זכאים גם המיודעים וקרובי משפחה לקבל מידע על ייפוי הכוח המתמשך. באפשרותך להגביל את הזכאות לקבלת מידע על ידי הגבלה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך.

המלצתנו היא לעדכן את המיודעים וקרובי המשפחה בדבר קיומו של ייפוי הכוח המתמשך וזאת עוד בטרם כניסתו לתוקף.

 

אחריות עורך הדין אשר עורך את ייפוי הכוח המתמשך

ככל ועולה ספק בדבר כשירותו של אדם, לרבות עקב מוגבלות אשר לה השפעה על יכולת ההבנה של ייפוי הכח, משמעותו, מטרותיו ותוצאותיו, יישלח אותו אדם על ידי עורך הדין למומחה אשר ייתן את חוות דעתו בדבר כשירותו לחתום על ייפוי הכוח כאמור.

לייפוי הכח המתמשך תצורף הסכמתו של מיופה הכח לשמש מיופה כח, שנחתמה אף היא בפני עורך דין שהסביר לו את משמעות ייפוי הכח ורק לאחר שקרא והבין את אחריותו וסמכויותיו חתם עליו מרצונו.

 

תחומי האחריות שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך

סעיף 32ב.(ב) לחוק קובע כי ניתן לקבוע כי מיופה הכוח יהא אחראי על ענייניו הרכושיים, הכלכליים והאישיים. סעיף 32א. לחוק קובע כי "עניינים אישיים" כוללים בין היתר, את רווחתו האישית של האדם, צרכיו היומיומיים, מקום מגוריו, בריאותו, ענייניו הגופניים, הנפשיים והחברתיים.

יחד עם זאת, המחוקק קובע פעולות אותן לא רשאי לבצע מיופה הכוח או פעולות שמיופה הכוח רשאי לבצען רק אם הממנה קבע כך במפורש או פעולות אשר דורשות את אישור בית המשפט.

 

הפעולות שלא רשאי לבצע מיופה הכוח

 • המרת דת;
 • קבלת החלטות או ביצוע פעולות שהיה מוסמך הממנה לעשות בשמו של אדם אחר או מתוקף היותו הורה או אפוטרופוס;
 • מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ;
 • השתתפות בבחירות; (5) כל פעולה או הבעת רצון לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005;
 • עריכת צוואה, ופעולות נלוות לכך בהתאם לחוק הירושה, התשכ"ה-1965.

 

פעולות שמיופה הכוח רשאי לבצען רק אם הממנה קבע כך במפורש בייפוי הכוח המתמשך

 • מתן תרומות אשר צוין במפורש בייפוי הכוח למי התרומה מיועדת ובאיזה סכום ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 ₪.
 • מתן מתנות אשר צוין במפורש בייפוי הכוח למי התרומה מיועדת ובאיזה סכום ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 ₪, למעט מתנה נהוגה בנסיבות העניין.
 • מתן הלוואות אשר צוין במפורש בייפוי הכוח למי התרומה מיועדת ובאיזה סכום ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 ₪.
 • פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין הכולל עולה על 100,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 500,000 שקלים חדשים (סעיף 32ו.(ג)(1)(ד) לחוק);
 • ביצוע פעולות במוצר פנסיוני למעט מספר חריגים כמפורט בסעיף 32ו.(ג)(1)(ה) לחוק.
 • מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז, או לשחרור מאשפוז כאמור, בתנאים שקבע הממנה;
  חשוב להדגיש כי במידה והממנה מתנגד לביצוע כאמור, פוקע תוקף ההסכמה אלא אם כן ייפוי הכוח המתמשך נחתם גם בפני פסיכיאטר והממנה הסמיך במפורש את מיופה הכוח לתת הסכמה למרות התנגדותו.
  ייפוי הכוח במקרה כזה ייחתם לאחר שהפסיכיאטר יוודא כי המשמעות ותוצאות ההסכמה מובנים ומקובלים על הממונה עוד חשוב להדגיש כי הסכמת מיופה הכוח במקרה של התנגדות לא תהיה תקפה לאשפוז העולה על 48 שעות או אם באותה העת הממנה מסוגל לתת הסכמה מדעת.

 

פעולות אשר דורשות את אישור בית המשפט

 • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;
 • עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה;
 • המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין;
 • השכרה שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליה;
 • הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון;
 • מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה לכך הסמכה מפורשת של הממנה;
 • מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה מפורשת – מתנה כאמור בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;
 • פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 שקלים חדשים, או על 100,000 שקלים חדשים – אם לא ניתנה הסמכה מפורשת כאמור בסעיף קטן (ג); (9) משיכת כספים מקופת גמל;
 • מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;
 • התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (9).

 

מהם חיובי מיופה הכוח כלפי הממנה

סעיף 32ז.(א) לחוק קובע כי מיופה כוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו.

ככל ומדובר בבעל מקצוע, בעל מקצוע יפעיל את כישוריו המקצועיים במסירות ובמקצועיות כפי שבעל מקצוע סביר היה מפעיל כלפי לקוחו.

מיופה הכוח ישמור על כבודו, פרטיותו ועצמאותו (ככל שאפשר) של הממנה.

מיופה הכוח יישא באחריות לנזק שגרם לממנה אלא אם פעל בתום לב ולטובתו של הממנה או אם קיבל את אישורו של בית המשפט לפעולה, מראש או למפרע.

 

חובות נוספות למיופה הכוח על פי החוק

בהתאם לסעיף 32ח. לחוק

 1. עם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, יסביר מיופה הכוח לממנה מהם תפקידיו וסמכויותיו כמיופה כוח, בלשון פשוטה ובהתאם ליכולת הבנתו של הממנה, ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין.
 2. מיופה הכוח ימסור לממנה מידע שיש בידו בנוגע לענייניו האישיים והרכושיים של הממנה ומידע הנוגע לטיפולו של מיופה הכוח בענייני הממנה, בלשון המובנת לו ובהתאם ליכולת הבנתו, ויסייע לו בנגישות למידע אחר הנוגע לענייניו או הדרוש לו לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לו.
 3. מיופה הכוח יסייע לממנה ויעודד אותו לקבל החלטות בעצמו בעניינים הנוגעים לו, ככל שהממנה מסוגל לכך.
 4. מיופה הכוח יפעל בדרך שתאפשר לממנה לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים וכן יסייע לו להשתתף בחיי הקהילה, לרבות בפעילויות חברתיות, תרבותיות, שיקומיות ותעסוקתיות.
 5. מיופה הכוח יפעל בדרך שתאפשר לממנה לשמור על קשרים עם בני משפחה וחברים.
 6. מיופה הכוח יתייעץ, לפי הצורך, עם גורמים מקצועיים, בני משפחה וחברים קרובים של הממנה וייעזר בהם לשם קידום ענייניו של הממנה.

 

דרך קבלות החלטות של מיופה הכוח בענייניו של הממנה על פי ייפוי כוח מתמשך

סעיף 32ט.(ב) לחוק קובע כי בעת קבלת ההחלטות בעניינים שבסמכות מיופה הכח, על מיופה הכח לפעול בהתאם להוראות שלהלן, בכפוף למדרג החשיבות כפי שהוא מובא כעת:

 1. אם ישנן הנחיות מקדימות באותו העניין – יפעל מיופה הכח על פיהן.
 2. ככל שאין הנחיות מקדימות – לפי רצונו של הממנה אם ניתן לברר את רצונו ולתת לו מידע מתאים בעניין.
 3. אם לא ניתן לברר את רצונו של הממנה – בהתאם לרצון הממנה כפי שהובע בעת שהיה מסוגל להבין בדבר או כפי שניתן ללמוד מייפוי הכח או מהתנהגותו בעבר וכן בהתחשב בהשקפת עולמו ואורח חייו כפי שהיו בעבר.
 4. אם לא ניתן לעמוד על רצונו של הממנה יפעל מיופה הכח בהתאם לטובת הממנה. יש להדגיש כי במידה ולא ניתנו הנחיות מקדימות, לא ינקוט מיופה הכח כל פעולה או יקבל החלטה אם אלו יביאו לפגיעה של ממש בממנה.

זה המקום להדגיש כי על אף העבודה שממנה רשאי לקבוע הנחיות בעת היותו צלול ומודע למעשיו ורצונותיו (רצון קודם), במקרה של עניין אישי או רפואי מהותי, לא יפעל מיופה הכוח בניגוד לרצונו של הממנה אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה או בסמוך לכך.

מיופה הכוח רשאי לפנות לבית המשפט לקבלת הנחיות במקרה של מחלוקת או אי הבנה.

 

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף ברגע שבו הממנה לא מסוגל להבין עניין (עניין מהעניינים שנקבעו במסגרת ייפוי הכוח המתמשך). בנוסף, יש שני תנאים נוספים שצריכים להתקיים:

 1. אישור על הפקדת ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי.
 2. יש להעביר הודעה מתאימה לאפוטרופוס הכללי בדבר כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך – חובת היידוע.
 3. אם תנאי לכניסה לתוקף היא קבלת חוות דעת מומחה – צירוף חוות דעת מתאימה.

חשוב להבין עקרון חשוב – אין בכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף כדי לשלול את כשירותו המשפטית של אדם.

עניינו של ייפוי כוח מתמשך הוא לאפשר למיופה הכוח לפעול בשמו של הממנה שעה שאינו מסוגל לקבל החלטות או לבצע פעולות או להבין את משמעותן ולכן ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוף במועד אך ורק כאשר כבר אינו מסוגל להבין או לבצע פעולות כאמור.

 

קבלת כספים

 1. הממנה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח יהיה זכאי לשכר טרחה בגין ביצוע תפקידו כמיופה הכוח וזאת בלבד שהממנה קבע זאת במפורש בייפוי הכוח המתמשך.
 2. מיופה הכוח זכאי לקבל החזר הוצאות סביר בגין הוצאות שהוצאו לשם הפעלת סמכויותיו לפי ייפו הכוח מתמשך וביצוע הפעולות או ההחלטות שנדרשות לפיו.

 

ייפוי כוח רפואי מתמשך

ייפוי כוח רפואי מתמשך הינו ייפוי כוח אשר עוסק אך ורק בענייני בריאות. ייחודיותו שניתן לחתום עליו גם בפני בעל מקצוע (מיהו בעל מקצוע? רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג, אח או עורך דין).

ראוי להדגיש כי ייפוי כוח רפואי מתמשך חל גם על עניינים הרלוונטיים לטיפול ובדיקה פסיכיאטריים בקהילה ולקבלת מידע בנוגע לאשפוז או טיפול כאמור בבית חולים פסיכיאטרי וזאת למעט מקרים בהם הממנה מחריג וקובע אחרת בייפוי הכוח.

גם בעת חתימה מול בעל המקצוע, על בעל המקצוע לוודא כי הממנה הבין את משמעות ייפוי הכוח ואת האפשרות לכלול בו הנחיות מקדמיות (חשוב). עליו להתרשם כי החתימה נעשית מתוך רצון חופשי. בנוסף, בעל המקצוע יקבל את הסכמתו של מיופה הכוח ויחתימו על מסמך מתאים.

ייפוי כוח רפואי מתמשך שלא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי כאמור יהיה תקף לשנה; נכנס ייפויי הכוח לתוקף במהלך אותה שנה, ימשיך לעמוד בתוקפו, בכפוף להוראות החוק.

 

ביטול ופקיעת ייפוי הכוח המתמשך

הכלל – ייפוי כוח מתמשך תקף עד לביטולו או פקיעתו עקב תנאים שנקבעו על ידי הממנה או החוק או בית המשפט.

 

מספר מקרים לביטול ייפוי כוח מתמשך

ביטול על ידי הממנה

הממנה רשאי בכל עת להביא את ייפוי הכוח המתמשך לידי ביטול. עליו להודיע על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות הודעת ביטול.

 

ביטול על ידי בית המשפט

בית המשפט רשאי להחליט לבטל את ייפוי הכוח במקרה שבו מיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו שניתנו לו על פי ייפוי הכוח המתמשך כראוי.

 

מספר מקרים לפקיעה של ייפוי כוח מתמשך

 1. הממנה קובע תנאי שבהתקיימותו פוקע תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך. לדוגמא: מועד מסוים.
 2. מיופה הכוח מודיע שאינו מעוניין לשמש כמיופה כוח.
 3. פטירת הממנה או פטירת מיופה הכוח (ככל ולא נקבע מיופה כוח מחליף).
 4. ככל ומיופה הכוח לא כשיר לבצע את התפקיד על פי החוק או לאחר התקיימות נסיבות בהתאם לחוק (למשל: מונה למיופה הכוח אפוטרופוס).
 5. במקרה של גירושין בין הממנה למיופה הכוח (למעט במקרים בהם נקבע אחרת בייפוי כוח המתמשך). עניין זה חל גם במקרה של ידוע בציבור של הממנה אשר חדל לנהל עמו משק בית משותף.
 6. במקרה של מיופה כוח לענייני רכוש, מיופה הכוח הוכרז כפושט רגל או מוגבל חמור.
 7. מיופה הכוח נותן לממנה טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין.
 8. למעט מקרים שבו הממנה הינו קרוב של מיופה הכוח, ייפוי הכוח המתמשך יפקע במקרה שמיופה הכוח מספק מגורים תמורת תשלום לממנה, במישרין או בעקיפין.

חשוב להדגיש ולחדד כי הבחירה לערוך ייפוי כוח מתמשך צריכה לנבוע מרצון חופשי ודעה צלולה אשר לעתיד לבוא. חלילה אין לפעול מתוך שיקולים זרים או לחילופין מתוך רצון לרצות את הקרובים אליך.

 

מועד סיום תפקידו של מיופה הכוח

לאחר פטירת הממנה, מיופה הכוח מעביר את נכסי הממנה שהיו בטיפולו ליורשיו או למנהל עזבונו או לכל גורם אחר שיקבע על ידי בית המשפט.

יש להדגיש כי עד ל-90 יום ממועד הפטירה רשאי מיופה הכוח לנהל את ענייני רכוש לטפל בעניינים רכושיים מסוימים.

למידע נוסף והתייעצות בנושא, פנו לעורך דין יוני לוי.

שאלות ותשובות בנושא ייפוי כוח מתמשך

הליך עריכת ייפוי כוח מתמשך מתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון, עו"ד יוני לוי נפגש עם הממנה ומסביר לו את כל האפשרויות והכלים המשפטיים העומדים לרשותו לתכנון העתיד. במסגרת פגישה זו, הממנה מביע את רצונותיו ביחס למערכת היחסים בינו ובין מיופי הכוח ובינם לבין עצמם.

בשלב השני, עו"ד יוני לוי מקיים פגישה משותפת עם הממנה ומיופה הכוח ובמסגרתה עו"ד מציג את דרישותיו של הממנה, חובותיהם וזכויותיהם של מיופה הכוח מוסברים על ידי עורך הדין וכיוצ"ב. במהלך פגישה זו, אנו עורכים את ייפוי הכוח המתמשך וחותמים על כל המסמכים הנדרשים.

לאחר מכן, עו"ד יוני לוי מפקיד את ייפוי הכוח המתמשך באתר משרד המשפטים לאישור.

לפירוט שלבי ההליך לחצו כאן.

בהחלט. לממנה הסמכות לקבוע כיצד ינוהלו חייו בתחום הפיננסי, הרפואי והאישי. בכל אחד מהתחומים הללו, לממנה הסמכות לקבוע האם להעניק סמכות מוחלטת או סמכות חלקית (בנושאים ספציפיים) בכל אחד מהתחומים.

יתרה מכך, לממנה הסמכות לקבוע הנחיות מקדמיות אשר ינחו את מיופה הכוח כיצד להפעיל את סמכויותיו. לייעוץ בנושא, צרו קשר.

עד לאחרונה, הכלי המשפטי היחידי שהיה קיים לטיפול בענייניו של אדם אשר "אינו מבין בדבר" ואשר לא כשיר לנהל את ענייניו בעצמו היה ע"י מינוי אפוטרופוס. בית המשפט הוא הגורם שממנה את האפוטרופוס לאותו אדם 'חסוי' ומשרד האפוטרופוס הכללי הוא הגורם שמשגיח על פעילותו. אותו אדם 'חסוי' אינו שותף בתהליך מינוי האפטרופוס והוא אינו מביע את דעתו בדבר זהות האפוטרופוס.

לעומת זאת, כל אדם אשר 'מבין בדבר' רשאי לערוך עבור עצמו ייפוי כוח מתמשך אשר ממנה במסגרתו מיופה כוח אשר עתיד לדאוג לענייניו הבריאותיים, הכלכליים והאישיים. הוא אף יכול לתת הנחיות ברורות למיופה הכוח כיצד להפעיל את סמכויותיהם. לייעוץ, צרו קשר עכשיו.

העלות של ייפוי כוח מתמשך נקבעת בהתאם למורכבות עריכתו ולמספר הגורמים המעורבים. טווח המחירים נע לרוב בין 2,000 – 6,000 ₪. 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן